Върни се горе

    14 238 запитвания, сигнали и молби за съдействие са получени на „Горещата телефонна линия” на Министерство на здравеопазването от нейното създаване досега.  Специализираното звено функционира от началото на  2011 г. с цел гражданите да имат възможност да изпращат въпроси, жалби и сигнали, както и да получават онлайн-консултации. Получените по електронна поща писма са 2429, от които 246 са жалби на граждани
    По всички писмено депозирани сигнали и жалби са извършени проверки от съответните специализирани структури на Министерството на здравеопазването – дирекции на МЗ, Регионални здравни инспекции, Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Изпълнителна агенция по лекарствата. Получените от тях становища са предоставени своевременно на всеки от гражданите, направили запитване до „Гореща линия”.   
     В тематичен план голяма част от жалбите и сигналите, подадени по имейл и телефон, са свързани с качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, както и в спешните центрове. Поставят се и въпроси за осигуряване на комплексна медицинска грижа за диспансеризираните онкологично болни – необходими лекарствени продукти, прегледи, обезболяващи, насочваща информация и др. Друга част гражданите се жалват от случаи на нерегламентирани плащания в лечебните заведения, забавяне издаването на решения от ТЕЛК, непредоставяне на информация на пациента за хода на лечението и предстоящи манипулации, а също за избора на лекарствени продукти. Част от поставените на Горещата линия въпроси по своето съдържание са били от компетентността на други институции като НАП, НЗОК, НОИ - издаване на европейска здравна карта, права на здравноосигурените лица в ЕС, здравни осигуровки, издаване на болничен лист за временна неработоспособност, профилактични прегледи. В тези случаи гражданите са насочвани към тези институции като им е предоставяна необходимата информация за връзка с тях. 
    „Горещата телефонна линия” на МЗ, на която могат да бъдат подавани сигнали за качеството на медицинското обслужване, за нерегламентирани плащания от страна на лекуващи лекари или болници, както и за  получаване на здравна информация, има следните  телефони - 9301152, 9301253и 9301259.  Гражданите могат да изпращат в писмен вид въпроси и сигнали и на електронен адрес:goreshtalinia@mh.government.bg.  Във всеки ден и час на денонощието, при критични ситуации и инциденти, свързани с оказаната спешна медицинска помощ, гражданите могат да се обръщат към дежурен експерт на телефон: 02/8050 300 и 0888 33 45 45.
   
    Повече информация за всички тези услуги може да бъде намерена на интернет страницата на МЗ   http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=422&categoryid=3393&home=true

Сподели в: