Върни се горе

Функции:

1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.

2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.

3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.

4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.

6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.

7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

 

Структура и членове

 

Председател:

Проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването

 

Заместник-председатели:

 1. Главен комисар Ивайло Иванов, Главен секретар на МВР
 2. Проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието
 3. Г-н Недялко Недялков, Заместник-председател на Държавна агенция „Национална Сигурност“

 

Секретар:

Г-жа Славейка Николова, главен експерт в отдел „Превенция на зависимости“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите“, Министерство на здравеопазването.

 

Членове:

 1. Г-н Гълъб Донев, секретар по социалните политики и здравеопазване на Президента;
 2. Г-н Румен Петров, Върховен касационен съд;
 3. Г-жа Румяна Папазова, Върховен административен съд;
 4. Г-н Венцислав Андреев, Върховна касационна прокуратура;
 5. Г-н Валентин Вълчев, Национална следствена служба;
 6. Г-жа Росица Велкова – Желева, заместник-министър на финансите;
 7. Г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката;
 8. Г-н Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи;
 9. Г-н Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 10. Г-жа Яна Топалова, заместник-министър на икономиката;
 11. Г-н Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната;
 12. Г-жа Вергиния Кръстева, заместник-министър на земеделието, храните и горите;
 13. Г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика;
 14. Доц. Д-р Стоян Андонов, заместник-министър на младежта и спорта;
 15. Г-н Георги Костов, директор на Агенция „Митници:, Министерство на финансите;
 16. Главен комисар Николай Хаджиев, ДПД директор на Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи;
 17. Главен комисар Любомир Янев, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство на вътрешните работи;
 18. Г-жа Мариела Личева, заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето;
 19. Г-н Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването;
 20. Доц. Христо Хинков, директор на Национален център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването;
 21. Г-н Александър Панайотов, Национален фокусен център към Национален център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването;
 22. Г-жа Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 23. Д-р Тонка Върлева, директор на дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите“, Министерство на здравеопазването.

 

Национални координатори:

 1. Г-жа Венда Зидарова, началник отдел „Контрол на наркотичните вещества“, дирекция „ Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите“, Министерство на здравеопазването, Национален координатор в областта по намаляване търсенето на наркотици; 
 2. Комисар Цветан Панков, началник отдел „Наркотици“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство на вътрешните работи, Национален координатор в областта по намаляване предлагането на наркотици.

Годишен доклад на НСНВ за 2016 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2014 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2013 г.
PDF файл, 2,7 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2012 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2011 г.
PDF файл, 5,2 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2010 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2009 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2008 г.
PDF файл, 3,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2006 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2017 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document