Върни се горе

Функции:

1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.

2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.

3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.

4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.

6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.

7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

 

Структура и членове

 

Председател:

Д-р Асен Меджидиев, министър на здравеопазването

 

Заместник-председатели:

 1. Г-жа Мария Павлова, заместник-министър на правосъдието;
 2. Главен комисар Петър Тодоров,  Главен секретар на МВР;
 3. Г-н Станислав Станчев, Заместник-председател на Държавна агенция „Национална Сигурност“.

 

Секретар:

Г-жа Славейка Николова, главен експерт в отдел „Контрол на наркотичните вещества“, дирекция „Лекарствена политика“, Министерство на здравеопазването.

 

Членове:

 1. Г-жа Иванка Иванова, съветник по правни въпроси на Президента;
 2. Г-н Румен Петров, Върховен касационен съд;
 3. Г-н Николай Гунчев, Върховен административен съд;
 4. Г-н Венцислав Андреев, Върховна касационна прокуратура;
 5. Г-н Пламен Иванов Китов, Национална следствена служба;
 6. Г-жа Людмила Петкова, заместник-министър на финансите;
 7. Г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката;
 8. Г-жа Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи;
 9. Г-н Николай Найденов, заместник-министър на транспорта и съобщенията;
 10. Г-н Янко Топалов, заместник-министър на икономиката и индустрията;
 11. Г-жа Катерина Владимирова Граматикова, заместник-министър на отбраната;
 12. Г-н Тодор Любенов Джиков, заместник-министър на земеделието;
 13. Г-жа Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър на труда и социалната политика;
 14. Доц. Петър Георгиев, заместник-министър на младежта и спорта;
 15. Г-н Павел Геренски, директор на Агенция „Митници:, Министерство на финансите;
 16. Главен комисар Атанас Илков, ВПД директор на Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи;
 17. Главен комисар Калин Стоянов, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство на вътрешните работи;
 18. Г-жа Мариела Личева, заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето;
 19. Г-н Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването;
 20. Проф. д-р Пламен Димитров, директор на Национален център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването;
 21. Г-н Александър Панайотов, началник отдел „Национален фокусен център по наркотици и наркомании“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимости“, Национален център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването;
 22. Г-жа Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Министерски съвет;
 23. Д-р Десислава Велковска, директор на дирекция „Лекарствена политика“, Министерство на здравеопазването.

 

Национални координатори:

 1. Г-жа Венда Зидарова, началник отдел „Контрол на наркотичните вещества“, дирекция „Лекарствена политика“, Министерство на здравеопазването, Национален координатор в областта по намаляване търсенето на наркотици;
 2. Инспектор Венцислав Василев, отдел „Наркотици“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство на вътрешните работи, Национален координатор в областта по намаляване предлагането на наркотици.

 

 

Годишен доклад на НСНВ за 2016 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2014 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2013 г.
PDF файл, 2,7 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2012 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2011 г.
PDF файл, 5,2 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2010 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2009 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2008 г.
PDF файл, 3,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2006 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2017 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document