Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерство на здравеопазването

Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването област София, община Столична, населено място гр. София за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ – една щатна бройка в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от ЗДСл, длъжностно ниво 6, Експертно ниво 2 по Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания , предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- професионална област – Здравеопазване и спорт;

- професионално направление – Медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт;

- минимален професионален опит – 3 години и/или придобит III младши ранг.

2. Допълнителна квалификация:

- компютърна грамотност;

- владеене на чужд език.

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Изпълнение на политиката и стратегията на Министерството на здравеопазването в областта на общественото здраве и държавния здравен контрол, свързан с обектите с обществено предназначение, контрола на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда с насоченост към безопасността на храните, храненето на различни групи от населението и специфични групи храни.

4. Минимален размер на основната заплата 780,00 лв. (за първа степен).

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ и придобит ранг като държавен служител;

- Копие от формуляр за годишна оценка на изпълнението на длъжността в администрацията, в която работи кандидатът в случай, че е назначен по заместване на основание чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София, площад „Света Неделя” № 5 или по електронен път на e-mail: ydimitrova@mh.government.bg от 9. 00 часа до 17.30 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.

V. За заемане на обявената длъжност да се извърши подбор, съгласно критериите, определени във вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването и събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност.

VI. Лице за контакт: Йоана Димитрова, старши експерт в дирекция „Човешки ресурси“, тел. 02/9301466, e-mail: ydimitrova@mh.government.bg

Критерии
pdf файл, 202,5 KB, качен на 24.02.2023

pdf document