Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт“ в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финанси“

  • Обновено

  I. Допускат се до участие в процедурата по мобилност следните кандидати:

  1. Анка Тонова – вх. № ЧР-35/04.09.2020 г.;

  2. Миглена Димитрова-Сърбинова – вх. № ЧР-47/09.09.2020 г.

   

  Посочените кандидати трябва да се явят за провеждане на събеседване за преценка на професионалните и делови качества на 29.09.2020 г. /Вторник/ от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя“ № 5 в зала-сутерен.  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане събеседването.

  Комисията да проведе събеседване с допуснатите кандидати като извърши преценка на професионалните и деловите им качества, както и оценяване по критерии както следва:

  • Аналитична компетентност – умения за събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
  • Ориентация към резултати – стремеж към успех и отдаденост на работата за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; инициативност и търсене и прилагане на ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата;
  • Работа в екип – потенциал за работа в екип, способност да се ползва от опита на утвърдените членове в екипа, желание и стремеж за развитие и самоусъвършенстване; обективност в преценката;
  • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
  • Професионална компетентност – притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
  • Фокус към клиента – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите  и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите знания и умения, които са необходими за успешното изпълнение на длъжността;
  • Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

  Кандидатите се оценяват съгласно посочените критерии в оценъчна карта с оценка от 1 до 5 за всеки критерий, като 5 е най-високата, а 1 най-ниската оценка. Членовете на комисията попълват оценъчна карта за всеки кандидат. Индивидуалната оценка на кандидата от събеседването от отделен член на комисията се определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Резултатът от събеседването на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При изчисленията резултатът се закръглява до два знака след десетичната запетая.

  За успешно издържали събеседването се считат кандидатите, получили резултат не по-малък от 4,00.

  II. Не се допуска до участие в процедурата по мобилност:

  Няма недопуснати кандидати

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването, гр. София за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финанси“

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на здравеопазването

Адрес: гр. София пл. „Света Неделя“ № 5

 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването, област София, община Столична, населено място гр. София за заемане на длъжността „Главен експерт“ – 1 щ. бройка в отдел „Бюджет“, дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл), длъжностно ниво – 6 по Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Икономика;

- минимален професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност.

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Осъществява дейности, свързани с планиране, изпълнение, контрол и отчитане на централни доставки и дейности по Национални програми.

4. Минимален размер на основната заплата 660 лв.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в Министерството на здравеопазването, адрес: област София, община Столична, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването или по електронен път на e-mail: esavova@mh.government.bg от 9.00 часа до 17.00 часа. Подаването на документите за участие в процедурата се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор, съгласно критериите, приложени към обявлението и събеседване с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.

VI. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с процедурата по мобилност: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Лице за контакт: Елка Савова, тел: 02/9301 165, e-mail: esavova@mh.government.bg

Приложение:

1. заповед за обявяване на длъжността за заемане чрез мобилност;

2. критериите, по които ще се извършва подборът;

3. други документи, които имат отношение към обявата.

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- предпочитано професионално направление – Икономика;

- минимален професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност.