Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в процедура по подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“

  • Обновено

  Въз основа на преценката комисията реши:

  а) Допуска до участие в подбора следните кандидати:

  1. Светлана Илиева – вх. № ЧР-190/24.11.2021 г.

  2. Валентина Игнатова – вх. № ЧР-191/25.11.2021 г.

  3. Цветилина Николова – вх. № ЧР-192/29.11.2021 г.

  б) Не се допускат до подбор следните кандидати:

  Няма

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за провеждане на събеседване на 15.12.2021 г. (сряда) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала - сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на събеседването.

  В изпълнение на т. 32 от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, допуснатите кандидати до участие в подбора при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването при явяване за провеждане на събеседването на  15.12.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала -сутерен трябва:

  а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

  б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

  Горепосочените изисквания важат и за членовете на комисията.

  Участниците в подбора трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

  Подборът ще се извърши по следните критерии, съгласно Вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването:

  Ориентация към резултати – стремеж към успех и отдаденост на работата за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; инициативност и търсене и прилагане на ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата;

  Работа в екип – потенциал за работа в екип, способност да се ползва от опита на утвърдените членове в екипа, желание и стремеж за развитие и самоусъвършенстване; обективност в преценката;

  Аналитична компетентност – умения за събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

  Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

  Професионална компетентност – притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;

  Фокус към клиента – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите  и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите знания и умения, които са необходими за успешното изпълнение на длъжността;

  Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

  Кандидатите се оценяват съгласно посочените критерии в оценъчна карта с оценка от 1 до 5 за всеки критерий, като 5 е най-високата, а 1 най-ниската оценка. Членовете на комисията попълват оценъчна карта за всеки кандидат. Индивидуалната оценка на кандидата от събеседването от отделен член на комисията се определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Резултатът от събеседването на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При изчисленията резултатът се закръглява до два знака след десетичната запетая.

  За успешно издържали се считат кандидатите, получили резултат не по-малък от 4,00.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването, за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

 

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването, населено място гр. София, за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ – една щатна бройка, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл), длъжностно ниво 6 по Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование – висше;

- образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- предпочитана професионална област – Здравеопазване и спорт, Социални, стопански и правни науки, Технически науки;

- предпочитано професионално направление – Икономика, Администрация и управление, Обществено здраве, Медицина, Инженерство, Социология, Здравен мениджмънт;

- минимален професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг;

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- работа с програмни продукти на Microsoft – Word, Excel, Power Point и Internet.

- владеене или ползване на чужд език.

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване (чл. 15 от ЗДСл), следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Събиране и систематизиране на информация и данни в областта на организацията и методологията на медицинските дейности, включително в областта на психичното здраве и изготвяне на анализи.

4. Минимален размер на основната заплата 770 лв.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл (свободен текст);

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/служебна, трудова или осигурителна книжка и придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 или по електронен път на e-mail: esavova@mh.government.bg от 09:00 часа до 17:30 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор, съгласно критериите, приложени към обявлението и събеседване с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.

VI. Лице за контакт: Елка Савова, телефон: 02/9301165, имейл: esavova@mh.government.bg.