Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедура по подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността „финансов контрольор“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Въз основа на преценката комисията реши:

  а) Допуска до участие в събеседване следните кандидати:

  1.Илияна Митева-Желязкова – вх. № ЧР-26/28.04.2022 г.

  2.Анна Ярловска - вх. № ЧР-27/29.04.2022 г.

  3.Красимира Стоичкова - вх. № ЧР-28/29.04.2022 г.

  б) Не се допускат до събеседване:

  Няма недопуснати кандидати.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за провеждане на събеседване на 13.05.2022 г. (петък) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването -                   гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала - сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на събеседването.

  Подборът ще се извърши по следните критерии, съгласно Вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването:

  • Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

   •   Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

   •   Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

  • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

   •  Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

  • Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
  • Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

  Всеки от кандидатите ще се оценява съгласно посочените критерии в оценъчна карта с оценка от 1 до 5 за всеки критерий, като 5 е най-високата, а 1 най-ниската оценка. Членовете на комисията попълват оценъчна карта за всеки кандидат. Индивидуалната оценка на кандидатите от събеседването от отделен член на комисията се определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Резултатът от събеседването на кандидатите е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При изчисленията резултатът се закръглява до два знака след десетичната запетая.

  За успешно издържали събеседването ще се считат кандидатите, получили резултат не по-малко от 4,00.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл)

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерство на здравеопазването

Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

I. Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването   област София, община Столична, населено място гр. София за заемане на длъжността „финансов контрольор“ – една щатна бройка в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от ЗДСл, длъжностно ниво 6, Експертно ниво 2 по Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

- минимален професионален опит – 4 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността и/или придобит III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност.

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Осъществяване на превантивна контролна дейност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, подзаконовите нормативни актове към него и утвърдените „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и система за двоен подпис“ в Министерството на здравеопазването.

4. Минимален размер на основната заплата 770,00 лв. (за първа степен).

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

-   Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ и придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София, площад „Света Неделя” № 5 или по електронен път на e-mail: ekabadelov@mh.government.bg от  9.00 часа до 17.30 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор, съгласно критериите, определени във вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването и събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност.

VI. Лице за контакт: Евгений Кабаделов, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“, тел. 02/9301133, e-mail: ekabadelov@mh.government.bg