Върни се горе

Конкурс за заемане на длъжностите: „директор“ на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ)-Силистра, „директор“ на ЦКОДУХЗ-Видин, „директор“ на ЦКОДУХЗ-Благоевград, „директор“ на ЦКОДУХЗ-Бузовград, „директор“ на ЦКОДУХЗ-Бургас, „директор“ на ЦКОДУХЗ-Дебелец, „директор“ на ЦКОДУХЗ-Добрич, „директор“ на ЦКОДУХЗ-София, „директор“ на ЦКОДУХЗ-Сливен и „директор“ на ЦКОДУХЗ-Хасково

Основна цел на длъжността:

Предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворяват потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, както и да му осигуряват социално благополучие, включително чрез координиране на дейностите на центъра и с други здравни, социални и образователни услуги.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2. да познават действащите нормативни и поднормативни актове за дейността, свързана с осигуряване на достъпа до здравни грижи, физиотерапевтични и рехабилитационни процедури в изпълнение на критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема:

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Силистра: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Силистра“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Видин: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Видин“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Благоевград: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Благоевград“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Бузовград: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Бузовград“ и провеждане на интервю;

-  за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Бургас: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Бургас“ и провеждане на интервю; 

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Дебелец: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Дебелец“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Добрич: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Добрич“ и провеждане на интервю;  

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - София: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  София“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Сливен: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Сливен“ и провеждане на интервю;                 

- за „директор“ на ЦКОДУХЗ - Хасково: „Визия за управление и развитие на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания -  Хасково“ и провеждане на интервю.  

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник на служител в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 22.11.2021 г.