Върни се горе

 • Заповед за прекратяване на процедурата

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  РД-16-286/05.05.2023 г.

  На основание чл. 6 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването и чл. 12, ал. 3 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия, и във връзка с конкурс  за избор на управител на „СБР - Котел” ЕООД, гр. Котел,  открит със Заповед № РД-16-163/27.03.2023 г.,

  НАРЕЖДАМ:

   

  1. Прекратявам открития със Заповед № РД-16-163/27.03.2023 г. конкурс за избор на управител на  „Специализирана болница за рехабилитация - Котел” ЕООД,
  гр. Котел, поради това, че в удължения със Заповед № РД-16-233/09.05.2023 г. срок за подаване на документи за участие в конкурса няма постъпили заявления в деловодството на МЗ.

  2. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Динко Странски –  заместник-министър.

  3. Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 • Заповед за удължаване на срока

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  РД-16-233/09.05.2023 г.

  На основание чл. 6 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, чл.12, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването и във връзка с протокол  на назначената със Заповед № РД-16-220 от 27.04.2023 г.  комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на „СБР - Котел” ЕООД, гр. Котел,  открит със Заповед № РД-16-163/27.03.2023 г.,

  НАРЕЖДАМ:

   

  1. Удължавам срока за подаване на документи за участие в обявения конкурс със Заповед № РД-16-163/27.03.2023 г. за избор на управител на „Спезциализирана болница за рехабилитация - Котел” ЕООД, гр. Котел с 15 дни считано от датата на оповестяване на настоящата заповед по реда на чл.5, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването, поради това, че в предварително определения срок няма подадени заявления.

  2. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Динко Странски –  заместник-министър.

  3. Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Kонкурс за избор на управител на „СБР - Котел“ ЕООД

З А П О В Е Д

РД-16-163/27.03.2023 г.

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37,  ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам конкурс за избор на управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - КОТЕЛ“ ЕООД, гр. Котел, ЕИК 119527829, при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.;

3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

4. да са почтени и да имат добра репутация;

5. да не са поставени под запрещение;

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик№ 1 - съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец - Приложение № 2;

8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец - Приложение № 3;

9. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Плик № 2 - съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Плик №1 и Плик № 2  се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на M3 като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 25.04.2023г.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие - права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на M3 кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

VII. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Динко Странски – заместник-министър на здравеопазването.