Върни се горе

 • Заповед № РД-16-203/21.05.2024 г.

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  № РД-16-203/21.05.2024 г.

   

  На основание чл. 6 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, чл.12, ал.1 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването и във връзка с протокол, съставен на 20.05.2024 г. на назначената със заповед № РД-16-189/13.05.2024 г. комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област“ ЕООД, гр. София, открит със Заповед № РД-16-142/19.04.2024 г.

   

  НАРЕЖДАМ:

   

  1. Прекратявам открития със Заповед № РД-16-142/19.04.2024 г. конкурс за избор на управител на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област“ ЕООД, ЕИК 000770246 поради това, че не е извършено крайно класиране на основание чл. 9, ал. 8 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването, тъй като получената оценка на концепцията за развитие на предприятието и приноса към неговото управление на допуснатия кандидат до втори етап е по-ниска от 4,50.

  2. За прекратената позиция по т.1 от заповедта да бъде обявена нова процедура в установените срокове.

  3. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Бойко Пенков – заместник-министър.

  4. Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед № РД-16-189 от 13.05.2024 г. за провеждане на конкурс

  за избор на управител на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област” ЕООД,

  открит със Заповед № РД-16-142/19.04.2024 г.

   

  ОБЯВЯВА:

   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

   

  Допуснати кандидати:

  1. Д-р Диана Йорданова Недялкова

   

  Недопуснати кандидати:

  1. Няма

   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

   

  Допуснати кандидати:

  1. Няма

   

  Недопуснати кандидати:

  1. Д-р Диана Йорданова Недялкова

Конкурс за избор на управител на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД

З А П О В Е Д

 

РД-16-142/19.04.2024 г.

 

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Откривам конкурс за избор на управител на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, ЕИК 000770246, при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.;

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.4. да са почтени и да имат добра репутация;

1.5. да не са поставени под запрещение;

1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

 

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

9. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

 

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

 

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 15.05.2024г.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

 

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

VI. Информация за текущото състояние на предприятието – Приложение № 4