Върни се горе

 • Класиране на кандидатите

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед  № РД-16-212 от 13.04.2023 г. за провеждане на конкурс за избор на контрольор на    

  Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания  - София област” ЕООД , гр. София 

  открит със Заповед № РД-16-167/27.03.2023  г.

  ОБЯВЯВА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС,  КАКТО СЛЕДВА:

   

  Класиране

  Кандидат

  1 място

  Мария Милева

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед  № РД-16-212 от 13.04.2023 г. за провеждане на конкурс за избор на контрольор на  

  „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ“ ЕООД,

  открит със Заповед № РД-16-167/27.03.2023  г.

  ОБЯВЯВА:

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

  1. Допуснати кандидати  :

  1.1. Мария Милева

  1.2. Стоян Маджаров

  1.3. Милена Йорданова

  2. Недопуснати кандидати:

  2.1. Тотко Найденов   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса /събеседване/ по реда на постъпване на заявленията:

  1. Допуснати кандидати  :

  1.1. Мария Милева

   2.  Недопуснати кандидати: 

   2.1. Стоян Маджаров

   2.2. Милена Йорданова

Конкурс за избор на контрольор на „СБАЛПФЗ - София област“ ЕООД

З А П О В Е Д

РД-16-167/27.03.2023 г.

На основание чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Откривам конкурс за избор на контрольор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ“ ЕООД, ЕИК 000770225, при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право или от професионално направление „икономика“;

3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

5. да не са поставени под запрещение;

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

13. да не са управители, техни заместници и наети лица в дружеството;

14. да не са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

15. да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на контрола с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите по раздел I, т. 2;

4. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

5. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20,
ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП и чл. 144, ал. 2 от ТЗ по образец – Приложение № 2;

6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

7. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Плик № 2 – съдържа концепция за подобряване на отчетността и опазване на имуществото на дружеството и личен принос на кандидата.

Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 13.04.2023 г.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за подобряване на отчетността и опазване на имуществото на дружеството и личен принос на кандидата;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на действащата нормативна уредба, прилагана при отчетността на държавните лечебни заведения и управлението на имуществото им.

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Динко Странски – заместник-министър на здравеопазването.