Върни се горе

 • Прекратяване на процедурата

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-459/02.07.2021 г.

   

            На основание чл. 6 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, чл.12, ал.1  от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването, утвърдени със заповед № РД-01-1/04.01.2021г. и във връзка с  протокол от 29.06.2021 г. на назначената със заповед № РД-16-417/18.06.2021 г. комисия за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление – двама представители на държавата в съвета на директорите на «Балнеологичен център «Камена» ЕАД, гр. Велинград, открит със Заповед № РД-16-333/21.05.2021 г.

   

  НАРЕЖДАМ:

   

  1. Прекратявам открития със Заповед № РД-16-333/21.05.2021 г. конкурс за избор на членове на органи за управление – двама представители на държавата в съвета на директорите на  „Балнеологичен център „Камена“ ЕАД, гр. Велинград, ЕИК 112013405, поради това, че не е извършено крайно класиране по тази позиция на основание чл. 9, ал. 8 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването, тъй като  получената оценка на концепцията за развитие на предприятието и приноса към неговото управление на всички допуснати кандидати по позицията, е по-ниска от 4,50.                                                                                                                               
  2. За прекратената позиция  по т.1  от заповедта да бъде обявена нова процедура в установените срокове.
  3. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Димитър Петров –  заместник-министър.
  4.  Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Балнеологичен център „Камена“ ЕАД, гр. Велинград

 

З А П О В Е Д

 

РД-16-333/ 21.05.2021 г.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „КАМЕНА“ ЕАД, гр. Велинград, ЕИК 112013405, за позиция: представител на държавата – двама.

 

при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право или от професионално направление „икономика“;

1.2. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.3. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

1.4. да не са поставени под запрещение;

1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

1.7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.10. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

1.11. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право или от професионално направление „икономика“;

4. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

5. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

7. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 7 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

 

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

 

Пликовете по т. 1 и т. 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

 

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 15.06.2021 г.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

 

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на публичните предприятия.

 

След приключване на втория етап недопуснатите кандидатите до втори и трети етап от конкурса се уведомяват писмено, и се отправя покана към допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в която се определя денят и часът за провеждането му.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

 

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Димитър Петров – заместник-министър на здравеопазването.