Върни се горе

 • Класиране на кандидатите

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед  № РД-16-138 от 13.03.2023 г. за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите

  по позиции   № 1 – представител на държавата  и  № 2 - представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ  на

     „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД,
  открит със Заповед № РД-16-76/17.02.2023  г.

  ОБЯВЯВА  КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС,  КАКТО СЛЕДВА:

  По позиция № 1 - Представител на държавата – един

   

  Класиране

  Кандидат

  1 място

  Надежда Бранковска-Кирилова

   

  2 място

   д-р Димитър Петров

   

  По позиция № 2 - Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

   

  Класиране

  Кандидат

  1 място

  проф. д-р Димитър Петков

   

  2 място

  проф. д-р Валентин Говедарски

   

  3 място

  проф. д-р Николай Димитров

   

  4 място

   

  доц. д-р Румен Илиев

 • Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед  № РД-16-138 от 13.03.2023 г. за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите

  по позиции   № 1 – представител на държавата  и  № 2 - представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ  на

     „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД,
  открит със Заповед № РД-16-76/17.02.2023  г.

  ОБЯВЯВА:

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

  I. Допуснати кандидати по позиция № 1 – представител на държавата :

  1.Надежда Бранковска – Кирилова

  2. Димитър Петров

  Недопуснати кандидати:  Няма

  II. Допуснати кандидати по позиция № 2 – представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ :

  1. Николай Димитров

  2. Валентин Говедарски

  3. Димитър Петков

  4. Румен Илиев

  Недопуснати кандидати:  Няма

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

  I. Допуснати кандидати по позиция № 1 – представител на държавата :

  1.Надежда Бранковска – Кирилова

  2. Димитър Петров

  Недопуснати кандидати:  Няма

  II. Допуснати кандидати по позиция № 2 – представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ :

  1. Николай Димитров

  2. Валентин Говедарски

  3. Димитър Петков

  4. Румен Илиев

  Недопуснати кандидати:  Няма

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД, гр. София

З А П О В Е Д

РД-16-76/17.02.2023 г.

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД, гр. София, ЕИК 831605845, за позиции, както следва:

 

1. Представител на държавата – един;

2. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на

чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.1. да притежават образователно-квалификационна  степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация или професионално направление „икономика“ (за кандидатите по позиция 1);

1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт (за кандидатите по позиция 2);

3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

5. да не са поставени под запрещение;

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения;

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3.1. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователноквалификационна степен «магистър» по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, или от професионално направление «икономика» (за кандидатите по позиция 1);

3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователноквалификационна степен «магистър» по медицина, съответно «дентална медицина» или образователно-квалификационна степен «магистър» по икономика и управление (за кандидатите по позиция 2);

4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина (за кандидатите по позиция 2);

5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление (за кандидатите по позиция 2);

6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

9. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 8 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Пликовете по т. 1 и т. 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 13.03.2023 г.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Александър Златанов – заместник-министър на здравеопазването.