Върни се горе

 

З А П О В Е Д
 
№ РД-16-166/29.04.2024 г.
 
На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37,  ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
            Откривам конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Котел“ ЕООД, гр. Котел, ЕИК 119527829, при следните условия:
 
I. Изисквания към кандидатите:
1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.;
1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;
1.4. да са почтени и да имат добра репутация;
1.5. да не са поставени под запрещение;
1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;
1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.
 
II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:
Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.
 
III. Необходими документи за участие в конкурса
За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:
 
Плик № 1 - съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:
1. Заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 1;
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;
4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;
5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;
6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец - Приложение № 2;
8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец - Приложение № 3;
9. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 356 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
 
Плик № 2 - съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.
 
Плик №1 и Плик № 2  се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на M3 като приносителя се информира за входящия номер.
 
IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса
Документите за участие в конкурса се подават до 27.05.2024 г.
 
V. Начин на провеждане на конкурса
 
Конкурсът се провежда на три етапа:
проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
събеседване с кандидатите (интервю).
Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:
1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;
2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;
3. Органи на управление на публичното предприятие - права и задължения.
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.
След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.
В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.
 
VI.  Информация за текущото състояние на предприятието – Приложение № 4