Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

            За длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване".

Изготвя становища относно законосъобразното прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

Осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и на министерството по делата пред Комисията за защита на конкуренцията и всички съдебни инстанции в страната в областите на дейност на дирекцията, след писмено упълномощаване от министъра и предоставя информация за хода на делата, която се вписва в информационната база данни за водените от министерството дела.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  1. образователно-квалификационна степен – „магистър“;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Право;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

3. минимален професионален опит – не се изисква.

 

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- юридическа правоспособност;

- компютърна грамотност.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650,00 лв. до 2 600,00 лв.

 

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

1) заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки, професионално направление: Право;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова, служебна книжка; осигурителна книжка; официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина(ако притежават такива);

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документ за юридическа правоспособност;

8) копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

9) други документи, сертификати за преминати обучения.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС,  декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС
doc файл, 28,5 KB, качен на 12.02.2021

doc document