Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

  - Първо място – Евгений Кабаделов

   

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следните кандидатите:

  1. Радослава Иванова- вх. № ЧР-23/28.08.2020 г.;

  2. Тони Николов- вх. № ЧР-25/31.08.2020 г.;

  3. Антония Сиракова- вх. № ЧР-27/31.08.2020 г.;

  4. Евгений Кабаделов - вх. № ЧР-29/03.09.2020 г.;

  5. Надежда Атанасова- вх. № ЧР-30/03.09.2020 г.;

  6. Анета Станкова- вх. № ЧР-31/03.09.2020 г.;

  7. Деница Караджинова- вх. № ЧР-38/08.09.2020 г.;

  8. Любка Христовска- вх. № ЧР-41/08.09.2020 г.;

  9. Десислава Иванова- вх. № ЧР-42/08.09.2020 г.;

  10. Десислава Чолакова- вх. № ЧР-45/08.09.2020 г.;

  11. Станислава Пенева- вх. № ЧР-46/08.09.2020 г

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 25.09.2020 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 25.09.2020 г. (петък) от 13.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“                    № 5, зала сутерен.

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

  ІІІ. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  В съответствие с обявлението на Министерството на здравеопазването начинът за провеждане на конкурсната процедура е:

  1. Решаване на тест;

  2. Интервю.

  Първи етап – решаване на тест.

  Целта на теста е да се проверят знанията и уменията на всеки кандидат за справяне със задачи, свързани със задълженията на длъжността.

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

  Точки        Оценка

                                                    20             5.00

                                                    19             4.80

                                                    18             4.60

                                                    17             4.40

                                                    16             4.20

                                                    15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

   2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава общия резултат на кандидатите, получен при решаване на теста „4”;

  6. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  Втори етап – интервю.

  Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

  1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

  3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – за експертни длъжности.

  4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

  7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто „5”,

  IV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Старши експерт“, в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността „Старши експерт“, в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Изготвя становища/доклади и обобщава информация, необходима за формиране и изпълнение на политики по управление на човешките ресурси в Министерството на здравеопазването.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши ранг и/или професионален опит – не по-малко от 2 години в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността;

3. професионална област – социални, стопански и правни науки;

4. професионално направление – Международни икономически отношения, Икономика.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. компютърна грамотност – MS Word, Excel, Internet;

2. добро познаване на нормативната уредба в областта на човешките ресурси.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 лв.  до 2900 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Международни икономически отношения, Икономика,

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на - 2 години професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Други документи: сертификати за проведени обучения;

6. Подробна автобиография;

7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

8. Копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест;
 2. провеждане на интервю.

Непосредствено след подписване на настоящата заповед директора на дирекция „Човешки ресурси“ да организира предоставянето на обявлението за публикуване в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на електронната страница на Министерството на здравеопазването и на електронен сайт - Zaplata.bg.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.