Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Началник на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечени дейности“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Галина Павлова, вх. № ЧР-129/14.11.2022 г.

  Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 29.11.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването  - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

  Интервюто с издържалия теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията кандидат ще се проведе на 29.11.2022 г. (вторник) от 13.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Не се допускат до конкурс:

  Няма недопуснати кандидати

  II. Система за определяне на резултатите на участника в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, които съдържат 30  затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 25 (или 25 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки      Оценка

  30             5.00

  29             4.80

  28             4.60

  27             4.40

  26             4.20

  25             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

   2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса кандидатът изтегля един от вариантите на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и го обявява.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидата, получен при решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията – 4.

  6. Отговорите на въпросите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на кандидата се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатът се уведомява с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения резултат от решаването на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  8. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика, и формулират въпроси за интервюто, които се задават на кандидата, по следните компетентности:

  - Управленска компетентност;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 10 минути.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за ръководни длъжности.

  11. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  12. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  13. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  14. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидата при провеждане на интервюто - 5.

  III. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  В случай, че кандидата получи резултат под 4.50 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1,    ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността Началник на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира и контролира дейността на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечени дейности“ в Министерството на здравеопазването.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт;

3. Професионално направление – Медицина;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - II младши ранг и/или професионален опит – 5 години.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- владеене на един чужд език;

 • компютърни умения-  MS Word, MS Excel, Power Point.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 820 лв. до 3 700 лв.

Срок и място за подаване на документи:

 1. Министерството на здравеопазването;
 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок до 17.30 часа на 14.11.2022 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
 2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, професионално направление –Медицина;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива);

8. копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв);

9. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

 

Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: mvgeorgieva@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсът ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

Декларация
doc файл, 28,0 KB, качен на 04.11.2022

doc document

Заявление за участие
docx файл, 19,5 KB, качен на 04.11.2022

docx document