Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мариана Асенова – вх. № ЧР-34/06.06.2022 г.;

  2. Елена Николова – вх. № ЧР-35/07.06.2022 г.;

  3. Йордан Йорданов – вх. № ЧР-36/07.06.2022 г.;

  4. Йонета Петкова  – вх. № ЧР-39/10.06.2022 г.;

  5. Румен Венков – вх. № ЧР-40/10.06.2022 г.;

  6. Силвия Димитрова – вх. № ЧР-41/13.06.2022 г.;

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 04.07.2022 г. (понеделник) от 13.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването  - гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

  Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 04.07.2022 г. – (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Не се допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Невена Анакиева - № ЧР-38/09.06.2022 г.

  Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от /НПКПМДСл/, кандидатът не е представил всички необходими документи за участие в конкурса. Кандидатът не е представил: Заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от /НПКПМДСл/; Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по …“ от професионална област – Технически науки, Социални, стопански и правни науки; Подробна автобиография.

  Представените от кандидата допълнителни документи с вх. № ЧР-38/15.06.2022 г. са входирани в Министерството на здравеопазването след крайния срок за подаване на документи за участие в конкурсната процедура - 17.30 часа на 13.06.2022 г. и не подлежат на разглеждане от членовете на конкурсната комисия.

  II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, които съдържат 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки      Оценка

  20             5.00

  19             4.80

  18              4.60

  17              4.40

  16              4.20

  15              4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията - 4;

  6. Отговорите на въпросите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  8. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика, и формулират въпроси за интервюто, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за експертни длъжности.

  11. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  12. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  13. Минималния резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  14. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите при провеждане на интервюто - 5.

  III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „младши експерт“ в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Отговаря за изпълнението на подписаните договори по поддръжка и ремонт на сграден фонд, техника, машини и съоръжения на Министерството на здравеопазването, управлението и разпореждането с материални активи, стопански инвентар и др.

Извършване проверка на достоверността и съдържанието на финансовите документи, в съответствие с подписаните договори по абонаментно техническо поддържане на сградния фонд и техника, по текущи стопански разходи.

Изпълняване дейностите на материално - отговорно лице на Министерството на здравеопазването – за дълготрайни материални  активи и други активи.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по …“;

2. Професионална област – Технически науки, Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия и Икономика;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;

5. Професионален опит – не се изисква.

6. Допълнителна квалификация/обучение:

- компютърна грамотност – Работа с Windows, MS Office, Excel и работа с електронен подпис.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 710 лв. до 2 600 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок до 17.30 ч. на 13.06.2022 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1.заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2.декларация от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по …“ от професионална област – Технически науки, Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия и Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8. други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2.провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: mvgeorgieva@mh.government.bg, като в този случай заявлението по  чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Заявление за участие
docx файл, 19,5 KB, качен на 01.06.2022

docx document

Декларация по чл.17, ал.3, т.1
doc файл, 28,0 KB, качен на 01.06.2022

doc document