Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

  • Обновено

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ“, дирекция „Лечебни дейности“

   

  Въз основа на преценката конкурсната комисията реши:

   

  а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мирослав Иванов – заявление с рег. № ЧР-14/29.05.2024 г.;

  2. Нина Витанова-Георгиева - заявление с рег. № ЧР-15/30.05.2024 г.;

   

  б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Няма недопуснати кандидати.

   

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 25.06.2024 г. (вторник) в 10:00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

   

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

  Интервюто с издържалите теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията кандидати ще се проведе на 25.06.2024 г. (вторник) от 11:30 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

   

      Точки      Оценка

        20             5.00

        19             4.80

        18             4.60

        17             4.40

        16             4.20

        15            4.00

   

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  Времето за решаване на теста е 40 минути.

   

  След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и го обявява на всички кандидати.

  Кандидатите отбелязват със син химикал буквата на верния отговор. Нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията е 4;

  Отговорите на въпросите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

   

  Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

              - Аналитична компетентност;

              - Ориентация към резултати;

              - Работа в екип;

              - Комуникативна компетентност;

              - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

              - Професионална компетентност;

              - Дигитална компетентност.

   

  Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

  Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за експертни длъжности.

  Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

   

  Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  Минималния резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто е 5.

   

  Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията  и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите, получили резултат под 4.50 на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1,    ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

            За длъжността „Младши експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

           

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на денонощно дежурство за поддържане готовността на администрацията на министерството и оповестяването му при привеждане на страната от мирно на военно положение и при стихийни бедствия и аварии и осъществяване на дейности, свързани със събирането и обработването на информация за нуждите на управлението на системата на здравеопазване при кризи.

 

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър по….;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт, Природни науки, математика и информатика и Технически науки;

3. Професионално направление – Медицина, Здравни грижи, Машинно инженерство и Общо инженерство;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;

5. Професионален опит – не се изисква.

 

Допълнителна квалификация/ обучение:

- здравен мениджмънт;

- владеене на чужд език;

- компютърни умения – MSWord, MSExcel, Power Point.

 

За длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво  „Секретно“.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. Индивидуалният размер на  основната  месечна  заплата  за  длъжността  се  определя  в  степен  на  основна заплата в

зависимост от професионалния  опит  на  спечелилия  конкурса  кандидат,  съгласно  чл.  67, ал. 4 от Закона за държавния  служител,  чл. 8 - 9  от  Наредбата за  заплатите  на  служителите  в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

 

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Център за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, Природни науки, математика и информатика и Технически науки, професионално направление – Медицина, Здравни грижи, Машинно инженерство и Общо инженерство;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка и др. (ако притежават такива);

5. Подробна автобиография;

6. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. Копие от документ, удостоверяващ придобита квалификация по здравен мениджмънт (ако притежават такъв);

8. Копие от документ, удостоверяващ владеене на чужд език (ако притежават такъв);

9. Копие от документ за компютърни умения – работа с MSWord, MSExcel, Power Point (ако притежават такъв);

10. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

 

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. Провеждане на интервю.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: интернет страницата на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. Света Неделя № 5.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес: hr@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и информирано съгласие по Закона за защита на личните данни следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите.