Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  В изпълнение на чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия не извърши класиране за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество “ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

   

  І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Екатерина Хаджипопова – вх. № ЧР-13/02.02.2021 г.;

  2. Мариела Ковачева – вх. № ЧР-14/05.02.2021 г.;

  3. Ирена Кирилова – вх. № ЧР-15/05.02.2021 г.;

  4. Павел Камарашев– вх. № ЧР-17/05.01.2021 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.02.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването, булевард „Александър Стамболийски“ № 39.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  II. Не се допускат до конкурс следния кандидат:

  Димитър Марков – вх. № ЧР-16/05.02.2021 г. -  на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – в предоставените от кандидата документи  липсва копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по….“ от изискваните професионална област и професионално направление

  III. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки         Оценка

                                                    20             5.00

                                                    19             4.80

                                                    18             4.60

                                                    17             4.40

                                                    16             4.20

                                                    15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  3. Продължителност на теста 40 минути.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертаете със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициентът с който ще се умножи резултатът от теста е 4.

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе непосредствено след като всеки от кандидатите получи резултата от решаването на теста в сградата на  Министерството на здравеопазването - гр. София, булевард „Александър Стамболийски“ № 39.

  8. Членовете на конкурсната комисия са запознати с длъжностната характеристика, както и с формуляра за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности и са формулирали въпроси, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  10. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности.

  11. Коефициентът с който ще се умножи  резултатът от интервюто е 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получили при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Участва в координационните дейности по двустранно и многостранно сътрудничество в областта на здравеопазването.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър по…;

2. Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг, професионален опит -   не се изисква;

3. Професионална област - Социални, стопански и правни науки и Хуманитарни науки;

4. Професионално направление - Политически науки, Право, Администрация и управление, Икономика и Филология.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. Владеене на чужд език (степента на владеене на език се удостоверява с дипломи и сертификати);

2. Компютърна грамотност - MS Office, MS Word, MS Excel, Internet.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650 лв. до 2600 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки и Хуманитарни науки, професионално направление – Политически науки, Право, Администрация и управление, Икономика и Филология;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

5. Други документи, сертификати за проведени обучения;

6. Подробна автобиография;

7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

8. Копие от документ за компютърни умения (ако притежават такъв);

9. Копие от документ удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест;
 2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.