Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1,   ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „младши експерт“ в дирекция „Канцелария и административно обслужване“ на Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Повишаване ефективността на работата на администрацията чрез подобряване и оптимизиране на документооборота, повишаване качеството на административното обслужване и подобряване обмена на данни и информираността на обществото.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър по…;

2. професионална област - Социални, стопански и правни науки;

3. професионално направление - Политически науки, Социални дейности, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Администрация и управление, Икономика;

4. минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;

5.  Професионален опит - не се изисква

Допълнителни умения и квалификация:

- компютърна грамотност.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 710 лв. до 2 600 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок до 17.30 часа на 08.08.2022 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по…“ от професионална област - Социални, стопански и правни науки, професионално направление - Политически науки, Социални дейности, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Администрация и управление, Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежава такива);

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такова);

8. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: matanasov@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Заявление за участие
docx файл, 19,3 KB, качен на 28.07.2022

docx document

Декларация
docx файл, 15,3 KB, качен на 28.07.2022

docx document