Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „Главен експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности“, дирекция „Медицински дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Разработване на експертни анализи и изготвяне на становища, отговори на запитвания на физически и юридически лица в областта на спешната медицинска помощ и специализираните медицински дейности.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг и/или професионален опит – 4 години;

3. професионална област – Социални, стопански и правни науки;

4. професионално направление – Администрация и управление.

 

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. работа с програмни продукти Microsoft – Word, Excel, Power Point и Internet;

2. владеене на чужд език.

За длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво „Секретно“ и сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 лв.  до 3200 лв.

 

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/

2. декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Администрация и управление;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8. копие от документ удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв);

9. други документи: сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

Начин на провеждане на конкурса:

  1. решаване на тест;
  2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС
doc файл, 28,5 KB, качен на 12.02.2021

doc document