Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността „Главен експерт“ в отдел „Промоция и профилактика“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“ в Министерството на здравеопазването –  2 щатни бройки.

Място на работа – гр. София.

Кратко описание на длъжността: Изпълнява разработването на експертни анализи и оценки, становища, проекти на нормативни актове, предоставяне на методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията в областта на превенцията и контрола на туберкулозата, ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции (СПИ).

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Обществено здраве, Здравни грижи, Философия, Социология;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг и/или професионален опит – 4 години в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. Компютърна грамотност – работа на Word, Excel и PowerPoint;

2. Владеене на чужд език;

3. Обучения в областта на статистиката, мониториране и контрол на заразните болести.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660,00 лв. до 3 200,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: Здравеопазване и спорт, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки и професионално направление: Обществено здраве, Здравни грижи, Философия, Социология;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8) копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв);

9) други документи, сертификати за проведени обучения.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg , като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.