Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Емилия Станчева – вх. № ЧР-147/03.11.2021 г.

  2. Десислава Кателиева – вх. № ЧР-159/10.11.2021 г.

   

  Не допуска до конкурс:

  Няма недопуснати кандидати.

   

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен. В изпълнение на т. 32 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. и Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. допуснатите кандидати до участие в конкурс при явяване за провеждане на конкурса трябва:

  а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от  изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване или

  б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

  Горепосочените изисквания важат и за членовете на конкурсната комисия.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 11.30 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 20 точки (или 20 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки        Оценка

  25             5.00

  24             4.80

  23             4.60

  22             4.40

  21             4.20

  20             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициентът с който ще се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста - 4.

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 11.30 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София,                          пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  8. Членовете на конкурсната комисия формулират въпроси за интервюто, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Всеки член на конкурсната комисията преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности.

  10. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  11. Коефициента, с който ще се умножава  резултата на кандидата от интервюто - 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получили при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „главен експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, както и предложения за подобряване организацията и качеството на медицинската помощ, подготвяне на отговори на запитвания на физически и юридически лица.

Осъществяване на дейности, свързани със събиране, систематизиране и обобщаване на информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството на здравеопазването.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт;

3. Професионално направление – Медицина;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - III младши ранг и/или професионален опит - 4 години;

5. Допълнителна квалификация/обучение:

- компютърна грамотност;

- владеене на чужди езици

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 770 лв. до 3200 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок до 17.30 ч. на 12.11.2021 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, професионално направление – Медицина;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8. копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв);

9. други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: mvgeorgieva@mh.government.bg, като в този случай заявлението по  чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурса ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Заявление за участие
docx файл, 19,3 KB, качен на 02.11.2021

docx document

Декларация
doc файл, 28,0 KB, качен на 02.11.2021

doc document

Кратко описание на длъжността:

Разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, както и предложения за подобряване организацията и качеството на медицинската помощ, подготвяне на отговори на запитвания на физически и юридически лица.

Осъществяване на дейности, свързани със събиране, систематизиране и обобщаване на информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството на здравеопазването.