Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността „Експерт анализатор на работни процеси I степен“ в дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Участие в изпълнение на дейности за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на национално и европейско ниво на базата на отворени стандарти, наложени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Участие в изпълнението на проекти в областта на електронното здравеопазване, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на национално ниво.

Изучаване, анализиране и прилагане на решения на информационните технологии при използване на информационните бази данни на министерството, съдържащи икономическа, статистическа и научно-техническа информация.

Осигурява функционирането на автоматизираната информационна инфраструктура на министерството.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

2. Минимален ранг за заемане на длъжността – II младши и/или професионален опит – не по-малко от 4 години в област/области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността;

3. Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, Математика и информатика, Технически науки;

4. Професионално направление – Икономика, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Социални дейности, Политически науки, Право, Информатика и компютърни науки, Математика;

5. Допълнителни умения и квалификация/обучение, носещи предимство на кандидатите:

- да притежават удостоверение за преминат курс за инсталация и поддръжка на мрежово оборудване;

- да притежават удостоверение за преминат курс за сървърни операционни системи;

- да притежават удостоверение за преминат курс за приемане, издаване и съхранение на документи, подписани с универсален електронен подпис;

- да притежават удостоверение за владеене на английски език;

За длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Секретно“.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720,00 лв. до 3 500,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки и професионално направление: Икономика, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Социални дейности, Политически науки, Право, Информатика и компютърни науки, Математика;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документи, удостоверяващи преминати курсове за инсталация и поддръжка на мрежово оборудване; за сървърни операционни системи; за приемане, издаване и съхранение на документи, подписани с универсален електронен подпис; за владеене на английски език (ако притежават такива);

8) други документи, сертификати за проведени обучения.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.