Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1,    ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „държавен експерт“ в отдел „Надзор на заразните болести“, дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Подпомагане изпълнението на политиката и стратегията на Министерството на здравеопазването в областта на опазване здравето на гражданите и държавния здравен контрол в лечебни заведения, свързана с профилактиката и надзора на заразните болести, с насоченост към заразните заболявания с епидемичен потенциал, противоепидемичен контрол и провеждане на ваксинопрофилактика при тях, в т.ч. осигуряването на биопродукти на РЗИ.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт;

3. Професионално направление – Медицина;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - II младши ранг;

5. Минимален професионален опит – 5 години.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • придобита специалност;
  • компютърна грамотност;
  • владеене на чужд език (препоръчително).

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 800 лв. до 3 500 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок до 17.30 часа на 30.06.2022 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – магистър от професионална област – Здравеопазване и спорт, професионално направление - Медицина;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит в областта на опазване на общественото здраве, имунопрофилактиката и надзора на заразните болести: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документи за придобита специалност (ако притежават такива);

8. копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива);

9. копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв);

10. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: ppetrova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по        чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Декларация
docx файл, 19,5 KB, качен на 20.06.2022

docx document

Заявление за участие
doc файл, 28,0 KB, качен на 20.06.2022

doc document