Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“

  • Обновено

  I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Антония Григорова – вх. № ЧР-89/01.09.2021 г.;

  2. Любомир Димитров – вх. № ЧР-99/07.09.2021 г.;

  3. Силвия Асенова – вх. № ЧР-100/07.09.2021 г.;

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 29.09.2021 г. (сряда) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 – зала Сутерен.

  В изпълнение на т. 5 от заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването при провеждането на конкурсната процедура ще бъде използвано не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провежда същата, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  II. Не се допуска до конкурс следния кандидат:

  • Мирела Петкова – вх. № ЧР-106/07.09.2021 г.

  Съгласно чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДС:

  - в предоставените документи декларация по чл.17, ал.3,т.1 не е подписана от кандидата, липсва поставена дата;

  - в предоставените документи са приложени копие на 2 листа от диплома, които не доказват за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от посочените в обявлението изисквани професионална област и професионално направление.

  III. Система за определяне на резултатите и минималния резултата за допускане на кандидатите до интервю:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 20 точки (или 20 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки      Оценка

  25             5.00

  24             4.80

  23             4.60

  22             4.40

  21             4.20

   20             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  3. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножи резултата от теста е 4;

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе непосредствено след като всеки от кандидатите получи резултата от решаването на теста в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

  8. Членовете на конкурсната комисия са запознати с длъжностната характеристика, както и с формуляра за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности и са формулирали въпроси, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности.

  11. Коефициент, с който ще се умножава резултатът от интервюто е 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получели при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Изготвяне на професионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища, разработване на стратегически документи и проекти на нормативни актове от национално значение в областта на защита правата на пациентите, даване на указания по прилагането на административни актове, координация между администрациите и организациите, работещи в сферата на правата на пациентите.

 

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.   образователно-квалификационна степен – магистър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – II младши ранг и/или професионален опит – 5 години;

3. професионална област – Здравеопазване и спорт; Социални, стопански и правни науки;

4. професионално направление – Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи, Право, Социални дейности, Психология, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Икономика.

5. Допълнителна квалификация/обучение:

- работа с програмни продукти на Microsoft – Word, Excel, Power Point и Internet;

- владеене или ползване на чужд език.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 800 лв.  до 3500 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

 1. Министерството на здравеопазването;
 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17,             ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
 2. декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт; Социални, стопански и правни науки, професионално направление - Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи, Право, Социални дейности, Психология, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Икономика.

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит : трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. други документи: сертификати за проведени обучения;

6. подробна автобиография;

7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

8. копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

9. копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв).

 

 

 

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест;
 2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: sasenova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.