Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „длъжностно лице по защита на личните данни“ в звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „длъжностно лице по защита на личните данни“ в звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на здравеопазването

   

  I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Любен Велев – вх. № ЧР-90/01.09.2021 г.;

  2. Александър Масларски – вх. № ЧР-94/02.09.2021 г.;

  3. Теодор Димитров – вх. № ЧР-108/08.09.2021 г.;

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 28.09.2021 г. (вторник) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София,               пл. „Света Неделя“ № 5.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  II. Не се допуска до конкурс следните кандидати:

  • няма недопуснати кандидати

  III. Система за определяне на резултатите и минималния резултата за допускане на кандидатите до интервю:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки      Оценка

    20             5.00

    19             4.80

    18             4.60

    17             4.40

    16             4.20

    15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  3. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножи резултата от теста е 4;

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе непосредствено след като всеки от кандидатите получи резултата от решаването на теста в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

  8. Членовете на конкурсната комисия са запознати с длъжностната характеристика, както и с формуляра за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности и са формулирали въпроси, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности.

  11. Коефициент, с който ще се умножава резултатът от интервюто е 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получели при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „длъжностно лице по защита на личните данни“ в звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „длъжностно лице по защита на личните данни“ в звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Изпълнява функции на лице по защита на личните данни. Съблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващите лични данни по защитата на същите, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, който участва във операциите по обработване и съответните одити.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. Професионална област – Природни науки, математика и информатика и Технически науки;

3. Професионално направление – Информатика и компютърни науки, Електротехника, електроника и автоматика и Комуникационна и компютърна техника;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - II младши ранг и/или професионален опит - 5 години;

5. Допълнителна квалификация/обучение: познания в областта на информационните и комуникационни технологии.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 800 лв. до 3500 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

 1. Министерството на здравеопазването;
 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;
 3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
 2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Природни науки, математика и информатика и Технически науки, професионално направление – Информатика и компютърни науки, Електротехника, електроника и автоматика и Комуникационна и компютърна техника;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест;
 2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: ppetrova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.