Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността директор на дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

  Първо място – Мирослав Колев Неделчев

  Второ място – няма класиран кандидат

  Трето място – няма класиран кандидат

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Директор на дирекция „Търговски дружества и собственост“

  • Обновено

  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

  I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мирослав Неделчев – заявление с вх. № ЧР-30/30.05.2022 г.

  2. Дияна Атанасова – заявление с вх. № ЧР-33/06.06.2022 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за управление на търговските дружества с държавно участие в капитала от системата на здравеопазването, проблеми и предизвикателства“ в два екземпляра,  в срок до 12.00 часа на 21.06.2022 г. (вторник) в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5. Препоръчителен обем на концепцията – до 20 стандартни машинописни страници.

  Защитата на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за управление на търговските дружества с държавно участие в капитала от системата на здравеопазването, проблеми и предизвикателства“ ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 13.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5,                      зала „Сутерен“.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на защитата на концепцията.

  Интервюто ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 15.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  Няма недопуснати кандидати

  II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги оценява по 5-степенна скала.

  2. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

  3. Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и са оценени с оценка не по-ниска от "4", се допускат до защита на концепцията.

  4. Критерии за преценка на представената концепция:

  - съответствие с темата на концепцията;

  - логическа последователност на изложението;

  - аргументиране на направените предложения;

  - познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата.

  5. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

  • Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания.
  • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани).
  • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението.
  • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени).
  • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания .

  6. На 22.06.2022 г. (сряда) кандидатите ще бъдат уведомени с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от представената концепция, на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. При защитата на концепцията всеки член на комисията преценява резултатите на кандидатите по 5-степенна скала, като оценката на кандидатите е средноаритметична от оценките на членовете.

  8. Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките от представената  концепция и нейната защита.

  9. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от представената  концепция и нейната защита е най-малко „8”.

  10. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от защитата на концепцията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  11. Коефициент, с който ще се умножава общия резултат на кандидатите, получен от представената  концепция и нейната защита, 4.

  12. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто по следните компетентности:

  - Стратегическа компетентност

  - Лидерска компетентност

  - Управленска компетентност

  - Ориентация към резултати

  - Компетентност за преговори и убеждаване

  - Работа в екип

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен) 

  - Дигитална компетентност

  13. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 20 минути.

  14. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

  15. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидатите като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните компетентности.

  16. Общият резултат от интервюто на кандидатите е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  17. Минималния резултат, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е 4,50.

  18. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите при провеждане на интервюто, 5.

  III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от представената концепция и нейната защита и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите получи резултат под 4,50 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността директор на дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1,   ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността директор на дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Подпомагане министъра на здравеопазването при управлението на търговските дружества с държавно участие в капитала, управлението на собствеността на министерството и реализирането на инвестиционната политика на министерството

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Право, Икономика и Администрация и управление;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността – V старши ранг и/или професионален опит – 7 години.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- придобита юридическа правоспособност;

 • опит в областта на инвестиционния процес;
 • опит в областта на управлението и разпореждането с имоти-държавна собственост;
 • опит в областта на управлението на търговски дружества с държавно участие в капитала.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв.  до 4300 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок до 17.30 часа на 06.06.2022 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурса на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Право, Икономика и Администрация и управление;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от удостоверение за юридическа правоспособност (ако притежават такова);

8. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. защита на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за управление на търговските дружества с държавно участие в капитала от системата на здравеопазването, проблеми и предизвикателства“;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: itodorova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Декларация
doc файл, 28,0 KB, качен на 26.05.2022

doc document

Заявление за участие
docx файл, 19,3 KB, качен на 26.05.2022

docx document