Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Директор на дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Иван Иванов - № ЧР-110/09.09.2021 г.;

  2. Евгения Стоянова - № ЧР-112/10.09.2021 г.;

  3. Шенай Еминова - № ЧР-113/10.09.2021 г.;

  4. Ростислава Игнатова - ЧР-115/13.09. 2021 г.;

  5. Надежда Азманова - ЧР-117/13.09.2021 г.;

   

  II. Не се допускат до конкурс кандидатите:

  Име, презиме и фамилия

  Основание за недопускане

   

  Анастасия Чонгова

  – ЧР-118/13.09.2021 г.

  Съгласно Чл. 20. ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители кандидатът не е представил подробна автобиография.

   

  Калинка Дерекова

  – ЧР-120/14.09.2021 г.

  Изпратените от кандидата документи не са подадени чрез посочената в обявлението електронна поща. Изпратените от кандидата:

  - заявление по образец за участие в конкурс  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

  - декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС не са подписани от кандидата с електронен подпис съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 01.10.2021 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 01.10.2021 г. (петък) в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, сутерен непосредствено след като кандидатите бъдат уведомени писмено за получените резултати от теста.

  III. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 25 точки (или 25 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

  Точки        Оценка

  30             5.00

  29             4.80

  28             4.60

  27             4.40

  26             4.20

  25             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 45 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява на кандидатите.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава общия резултат на кандидата, получен при решаване на теста „4”;

  6. Отговорите на въпросите от теста на кандидата се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  Втори етап – интервю.

  Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

  1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на кандидатите, по следните компетентности:

  - Стратегическа компетентност;

  - Лидерска компетентност;

  - Управленска компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Компетентност за преговори и убеждаване;

  - Работа в екип;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Дигитална компетентност.

  2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 15 минути.

  3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – определени в категория висши държавни служители.

  4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто „5”.

  IV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „директор“ на дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

            За длъжността „директор“ на дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира, контролира, планира и координира изпълнението на основните функции и специфични дейности в дирекцията, свързани с текущите поддръжки, ремонти, разпореждане с движимото имущество и неговото целесъобразно използване и стопанисване, застраховане на имуществото, охранителната дейност в министерството чрез физически и технически средства, подсигуряване на транспорта и поддръжка на автопарка на МЗ.

Осъществява законосъобразно провеждане на обществените поръчки в министерството в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство.

 

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – магистър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – V старши ранг и/или професионален опит – не по-малко от 7 години;

3. професионална област – Социални, стопански и правни науки;

4. професионално направление – Икономика, Право.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв.  до 4300 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

 1. Министерството на здравеопазването;
 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 3. копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Икономика, Право;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Подробна автобиография;

6. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. Други документи: сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест;
 2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

           

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

           

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.