Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидата документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Илия Тасев - вх. № ЧР-119/13.09.2021 г.

  Допуснатият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 29.09.2021 г. (сряда) от 13.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  В изпълнение на т. 5 от заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването при провеждането на конкурсната процедура ще бъде използвано не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провежда същата, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

  Преди провеждането на теста допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност.

  Интервюто с издържалия теста кандидат ще се проведе на 29.09.2021 г. (сряда) в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“   № 5, зала сутерен непосредствено след като същият бъде уведомен писмено за получения резултат от теста.

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

  ІІІ. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  В съответствие с обявлението на Министерството на здравеопазването начинът за провеждане на конкурсната процедура е:

  1. Решаване на тест;

  2. Интервю.

  Първи етап – решаване на тест.

  Целта на теста е да се проверят знанията и уменията на кандидата за справяне със задачи, свързани със задълженията на длъжността.

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът щесе счита за успешно издържан са 25 точки (или 25 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

  Точки       Оценка

  30             5.00

  29             4.80

  28             4.60

  27             4.40

  26             4.20

  25             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 45 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава общия резултат на кандидата, получен при решаване на теста „4”;

  6. Отговорите на въпросите от теста на кандидата се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатът се уведомява с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  Втори етап – интервю.

  Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

  1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на кандидата, по следните компетентности:

  - Стратегическа компетентност;

  - Лидерска компетентност;

  - Управленска компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Компетентност за преговори и убеждаване;

  - Работа в екип;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Дигитална компетентност.

   

  2. Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 15 минути.

  3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – определени в категория висши държавни служители.

  4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  5. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто „5”.

  IV. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  При получен резултат от кандидата под 4.50 на интервюто същият няма да има сформирана окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

Конкурс за длъжността директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерството на здравеопазването - 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

            За длъжността директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерството на здравеопазването - 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с опазване на здравето на гражданите, профилактиката на заразните болести и ограничаването на тяхното разпространение, имунопрофилактиката, превенцията и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ и други социално значими заболявания, и държавния здравен контрол на обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен - магистър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността - V старши ранг и/или професионален опит - 7 години;

3. професионална област - Здравеопазване и спорт;

4. професионално направление - Медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт.

 

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност - Microsoft Word и Excel;

- владеене на чужд език - препоръчително;

- допълнителна квалификация в областта на общественото здраве.

За длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв.  до 4300 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

 1. Министерството на здравеопазването;
 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
 2. декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област - Здравеопазване и спорт, професионално направление - Медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. други документи: сертификати за проведени обучения (ако притежават такива);

6. подробна автобиография;

7. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

8. копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност - Microsoft Word и Excel (ако притежават такъв) ;

9. копие от документ, удостоверяващ за владеенето на чужд език (ако притежават такъв).

Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест;
 2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: rtsacheva@mh.government.bg, като в този случай заявлението по              чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.