Върни се горе

 • Извлечение от Протокол № 2/04.04.2022 г.

  • Обновено

  Представената от г-н Ивайло Манджуков, писмена концепция на тема „Визия за развитието на електронното здравеопазване в България и предоставяните от него услуги” бе оценена с оценка по-ниска от минималната оценка 4, поради което кандидатът не се допуска до защита на концепцията.

  Предвид това и на основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, процедурата за провеждане на конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Електронно здравеопазване“, се прекратява без класиране.

 • Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Електронно здравеопазване“

  • Обновено

  Въз основа на преценката конкурсната комисията реши:

  а) Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Ивайло Манджуков – заявление с вх. № ЧР-23/14.03.2022 г.

  б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Кристиян Вилнер – заявление с вх. № ЧР-22/08.03.2022 г.

  Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители предоставените от кандидата копия на документи за завършено висше образование не удостоверяват изискуемите в обявата професионална област и професионално направление.

  2. Мирослав Иванов - заявление с вх. № ЧР-24/14.03.2022 г.

  Съгласно чл. 20 ал, 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители предоставените от кандидата копия на документи за завършено висше образование не са предоставени в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  Концепцията трябва да се представи до 31.03.2022 г. (четвъртък) в Звеното за административно обслужване на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

  Защитата на концепцията ще се проведе на 06.04.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“. При успешна защита на писмената концепция интервюто с кандидата ще се проведе на 06.04.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди защитата на концепцията.

  Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  Всеки член на конкурсната комисия се запознава с писмената концепция на кандидата и я оценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00.

  Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на проверяващите.

  Ако концепцията е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от 4, кандидатът се допуска до защита на концепцията.

  Критериите за преценка на концепцията са:

  - съответствие с темата на концепцията;

  - логическа последователност на изложението;

  - аргументиране на направените предложения;

  - познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата;

  - езикова култура.

  Препоръчителен обем на концепцията – до 20 стандартни машинописни страници.

  Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. При защитата на концепцията всеки член на комисията преценява резултата на кандидата по 5-степенна скала, като оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете. Минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е защитил успешно концепцията, е 4.

  Общият резултат на кандидата е сбор от оценките на концепцията и на защитата на концепцията. Минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно защитата на концепцията и е допуснат до интервю, е най-малко 8.

  Кандидатът се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от него резултат от защитата на концепцията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  Коефициентът, с който се умножава общия резултат от концепцията и защитата й, е 4.

  Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто по следните компетентности:

  1. Стратегическа компетентност

  2. Лидерска компетентност

  3. Управленска компетентност

  4. Ориентация към резултати

  5. Компетентност за преговори и убеждаване

  6. Работа в екип

  7. Фокус към клиента (вътрешен/външен) 

  8. Дигитална компетентност

  Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 20 минути.

  Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за длъжностите, които са определени в категорията „висши държавни служители“.

  Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  Минималния резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4.

  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто, е 5.

  Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при защитата на концепцията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Ако кандидатът получи резултат под 4 на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

за длъжността „Директор“ на дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Организира, координира и контролира дейността на дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, Математика и информатика;

3. Професионално направление – Икономика, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Социални дейности, Политически науки, Право, Информатика и компютърни науки, Математика;

4. минимален ранг за заемане на длъжността – V старши ранг и/или професионален опит – 7 години.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- да владее един чужд език – писмено и говоримо;

- компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв.  до 4300 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1.Министерството на здравеопазването;

2.Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2.Декларация от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – магистър от професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, Математика и информатика, професионално направление – Икономика, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Социални дейности, Политически науки, Право, Информатика и компютърни науки, Математика;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Подробна автобиография;

6. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. Копие от документ за компютърна грамотност – работа с MS Office: MS Word, MS Excel, Internet (ако притежават такъв);

8. Копие от документ за владеене на чужд език (ако притежават такъв);

9. Други документи: сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1.защита на концепция за стратегическо управление на тема „Визия за развитието на електронното здравеопазване в България и предоставяните от него услуги;

2.провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: Gstoimenov@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсът ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.