Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до защита на концепция за стратегическо управление в конкурса за длъжността директор на дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  На основание чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия реши:

  Допуска до защита на концепция за стратегическо управление следния кандидат:

  • Петя Иванова, получила оценка 4.83 на представената концепция.

  Защитата на концепцията за стратегическо управление на тема „Стратегия за управлението и развитието на съществуващи проекти, както и идентифициране на нови възможности за разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването“ ще се проведе на 28.03.2023 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността директор на дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Петя Иванова, вх. № ЧР-16/06.03.2023 г.

  б) Не се допускат до конкурс:

  Няма недопуснати кандидати

  Посоченият допуснат кандидат трябва да представи концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за управлението и развитието на съществуващи проекти, както и идентифициране на нови възможности за разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването“ в един екземпляр,  в срок до 17.30 часа на 20.03.2023 г. (понеделник) в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5. Препоръчителен обем на концепцията – до 20 стандартни машинописни страници.

  Защитата на концепцията за стратегическо управление на тема „Стратегия за управлението и развитието на съществуващи проекти, както и идентифициране на нови възможности за разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването“ ще се проведе на 28.03.2023 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на защитата на концепцията.

  Интервюто ще се проведе на 28.03.2023 г. (вторник) от 13.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  II. Система за определяне на резултатите на участника в конкурсната процедура:

  1.Всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената писмена концепция на кандидата и я преценява по 5-степенна скала, както следва:

  • Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания.
  • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани).
  • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението.
  • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени).
  • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания .

  2. Критерии за преценка на представената концепция:

  - съответствие с темата на концепцията и възможност за реална приложимост;

  - логическа последователност на изложението;

  - аргументиране на направените предложения;

  - познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата на дирекция „Международни проекти и програми“.

  3. Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на проверяващите.

  4. В случай, че представената от кандидата концепция бъде преценена като отговаряща на изискванията и се оцени с оценка не по-ниска от "4", същият ще бъде допускат до защита на концепцията.

  5. В срок до 23.03.2023 г. (четвъртък) на  интернет страницата на Министерството на здравеопазването ще бъде обявен получения от кандидата резултат от представената концепция.

  6. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. При защитата на концепцията всеки член на комисията преценява резултата на кандидата по 5-степенна скала, като оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете.

  7. Общият резултат на кандидата е сбор от оценките от представената  концепция и нейната защита.

  8. Кандидата се допуска до участие в интервю в случай, че на представената  концепция и нейната защита е получил резултат най-малко „8”.

  9. Кандидата ще бъде уведомен с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от него резултат от защитата на концепцията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  10. Коефициент, с който ще се умножава общия резултат на кандидата, получен от представената  концепция и нейната защита - 4.

  11. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто по следните компетентности:

  - Стратегическа компетентност

  - Лидерска компетентност

  - Управленска компетентност

  - Ориентация към резултати

  - Компетентност за преговори и убеждаване

  - Работа в екип

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен)  

  - Дигитална компетентност

  12. Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 20 минути.

  13. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

  14. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните компетентности.

  15. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  16. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4,50.

  17. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидата при провеждане на интервюто - 5.

  III. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени от представената концепция и нейната защита и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  В случай, че кандидата получи резултат под 4,50 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

Конкурс за длъжността директор на дирекция „Международни проекти и програми“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1,    ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността директор на дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Организира и контролира дейността на служителите в дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването в областта на подготовката, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове; подготовката, изпълнението и отчитането на програми и проекти в областта на здравеопазването финансирани от международни финансови институции и донори.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика;

3. Професионално направление – Право, Икономика, Математика, Информатика и компютърни науки;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - V старши ранг и/или професионален опит - 6 години.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • притежаването на професионален опит по проекти и програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове; изпълнение на програми и проекти, финансирани от международни финансови институции и донори; ръководене на проекти в областта на информационните технологии;
 • компютърна грамотност – работа с Word, Excel, интернет, ИТ архитектури;
 • владеене на чужд език.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв. до 4300 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; професионално направление - Право, Икономика, Математика, Информатика и компютърни науки;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 6 /шест/ години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива);

8. копие от документи за владеене на чужд език (ако притежават такива);

9. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за управлението и развитието на съществуващи проекти, както и идентифициране на нови възможности за разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването“;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.