Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от проведения конкурс за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

  Първо място - Константинос Яглис

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Мария Антова-Калинчева - вх. № ЧР-6/24.07.2020 г.;

  2. Ирина Стоименова - вх. № ЧР-8/27.07.2020 г.;

  3. Дияна Иванова - вх. № ЧР-12/27.07.2020 г.;

  4. Детелина Евтимова - вх. № ЧР-15/30.07.2020 г.;

  5. Любен Калпаков - вх. № ЧР-16/30.07.2020 г.;

  6. Константинос Яглис - вх. № ЧР-17/31.07.2020 г.;

  7. Зорница Стоянова-Кисова - вх. № ЧР-19/03.08.2020 г.;

  8. Маргарита Ценова - вх. № ЧР-22/03.08.2020 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 03.09.2020 г. от 10.00 часа  в зала сутерен в сградата на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя“ № 5.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  Няма недопуснати кандидати.

  III. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки.

  Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки         Оценка

                                                    20             5.00

                                                    19             4.80

                                                    18             4.60

                                                    17             4.40

                                                    16             4.20

                                                    15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  3. Продължителност на теста 40 минути.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертаете със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент с който ще се умножи резултата от теста е 4.

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе непосредствено след като всеки от кандидатите получи резултата от решаването на теста в сградата на  Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  8. Членовете на конкурсната комисия са запознати с длъжностната характеристика, както и с формуляра за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности и са формулирали

   въпроси, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Минималния резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

  10. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности.

  11. Коефициент с който ще се умножи  резултата от интервюто е 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получили при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Държавен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността „Държавен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

Изготвя високо професионални експертни анализи, предложения и становища, относно прилагането на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – II младши ранг и/или професионален опит – не по-малко от 5 години в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки, Технически науки;

- професионално направление – Икономика, Право, Хранителни технологии, Администрация и управление.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720,00 лв. до 3 500,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки, Технически науки и професионално направление: Икономика, Право, Хранителни технологии, Администрация и управление;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на – 5 година професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: копие от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8) други документи, сертификати за преминати обучения;

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест.

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.