Върни се горе

Конкурс за  длъжностите: „директор” на Регионална здравна инспекция – Перник, „директор” на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, „директор” на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, „директор” на Регионална здравна инспекция - Софийска област и „директор” на Столична регионална здравна инспекция.

Основна цел на длъжността:

Директорът на Регионална здравна инспекция е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2. да познават действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на регионалната здравна инспекция.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема:

  1. За „директор“ на РЗИ – Перник - „Стратегия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция – Перник, включително и в условията на извънредна епидемиологична обстановка”;
  2. За „директор“ на РЗИ – Стара Загора - „Стратегия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, включително и в условията на извънредна епидемиологична обстановка”;
  3. За „директор“ на РЗИ – Кюстендил - „Стратегия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, включително и в условията на извънредна епидемиологична обстановка”;
  4. За „директор“ на РЗИ – Софийска област - „Стратегия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция – Софийска област, включително и в условията на извънредна епидемиологична обстановка”;
  5. За „директор“ на Столична РЗИ - „Стратегия за управление и развитие на Столична РЗИ, включително и в условията на извънредна епидемиологична обстановка“ и провеждане на интервю. 

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 4 март 2021 г.