Върни се горе

Proekt-Mestno-razvitie-2014-2021.jpg

 

Предефиниран проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, изпълняван от Министерство на здравеопазването в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори изпълнява предефиниран проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основна цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация.

Основни дейности: 

  • Подобряване на механизма за изпълнение на националните здравни политики на местно ниво.
  • Изграждане на модел за работа в кризисни ситуации като Covid - 19 по отношение на социално изключени и изолирани общности.
  • Подобряване на системата за регулярно осигуряване на здравна информация.
  • Апробиране на услуги и подходи за работа за преодоляване на съществуващите дефицити.
  • Разширяване на дейността на здравните медиатори.

При изпълнението на проектните дейности ще бъде приложен двупосочен подход: от една страна, подобряване на системата на здравните услуги за уязвими групи на местно ниво и на връзката между здравните политики на местно и национално ниво, от друга – работа с уязвимите групи за изграждане на активна роля по отношение на собственото им здраве. Дейностите ще са насочени към:

  • Предоставяне на нископрагови услуги и повишаване на информираността чрез участие на общността;
  • Развиване и укрепване капацитета на заинтересовани страни - местна власт, РЗИ, лекари, болници, медиатори и т.н., като изпълнители на националните здравни политики за майките и децата;
  • Оптимизиране на използването на здравната медиация, вкл. и в лечебните заведения за болнична помощ.

Бюджет: 1 109 718 евро

Период на изпълнение: 01.11.2021 г. – 30.04.2024 г.

Очаквани резултати:                                                        

С изпълнението на проект „Здравеопазване за всички“ ще се адресират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравните политики сред маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване. По проекта ще бъде разработен анализ на основните проблеми пред прилагането на националната политика за здравна медиация. Реализирането на проекта ще подкрепи политиките на Министерство на здравеопазването за повишаване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи, по-конкретно в областта на майчиното и детско здравеопазване, включително семейното планиране и сексуално преносими инфекции, особено сифилис и вроден сифилис.