Върни се горе

baner-regioni-v-rastezh.png

 

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG16RFOP001-9.001-0001 „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Основната цел на проекта е подобряване капацитета на извънболничната медицинска помощ и на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, постковид синдром и други инфекциозни заболявания. За постигането на основната цел ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

- осигуряване на необходимата апаратура за повишаване капацитета на лечебни заведения от системата на извънболничната медицинска помощ за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с коронавирусна инфекция, постковид синдром и други инфекциозни заболявания, с възможност за отдалечено мониториране;

- осигуряване на качествени и безопасни кръв и кръвни продукти от възстановяващи се пациенти от коронавирусна инфекция и други инфекциозни заболявания, чрез доставка н апарати за диагностика на донори и производство на реконвалесцентна плазма за Националния център за трансфузионна хематология и Районните центрове за транфузионна хематология.

Бюджет: 31 479 101,80 лева

Период на изпълнение: 23 май 2022 г. – 23 декември 2023 г.

Реализацията на проекта ще създаде условия за улеснен достъп на българските граждани до по-прецизна диагностика, ефективно лечение и наблюдение при инфекциозни заболявания, и подобрена готовност на системата на извънболничната медицинска помощ да посрещне бъдещи епидемични кризи.

Пресконференция REACT ИБМП.pdf
PDF файл, 473,4 KB, качен на 20.12.2023

pdf document