Върни се горе

baner-regioni-v-rastezh.png

Министерството на здравеопазването изпълнява  проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, финансиран  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът има за цел да изгради инфраструктура и да осигури оборудване и обзавеждане, необходими за функциониране на дванадесет (12) Центъра, предлагащи резидентни здравно-социални услуги за деца с увреждания и високо-рисково поведение, както следва:

  • Единадесет (11) Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в градовете Бургас, Благоевград, Видин, Казанлък (2 бр.), Разград, Силистра, Сливен ,Стара Загора (2 бр.) и Ямбол;
  • Един (1) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в град Кюстендил.

Продължителност на проекта: 60 месеца.

  • 6 000 000 лв.

Основните дейности на проекта са свързани с:

  • Извършване на Инженеринг (проектиране, строителство  и авторски надзор) за единадесет (11) Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и един (1) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;
  • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на  eдинадесет (11) Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и eдин (1) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;
  • Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на eдинадесет (11) Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и eдин (1) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;

В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри регионалната социална инфраструктура, свързана с процеса на деинституционализация на деца чрез изграждането на инфраструктурата за резидентните интегрирани здравно-социални услуги в общността, които ще осигурят условия за замяна на институционалната грижа за децата с увреждания с отглеждане в среда близка до семейната, съобразена със специфичните им потребности.