Върни се горе

Regions-Raztev.jpg

 

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“ по приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Основната цел на проекта е подобряване капацитета на обществените здравни институции за справяне със заплахата от COVID-19. За постигането на целта ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

  • Осигуряване на апаратурна обезпеченост за повишаване капацитета на лечебни заведения за болнична помощ с над 50% държавно участие в капитала за лечение на болни с COVID-19, чрез доставка на апарати за инвазивна дихателна вентилация;
  • Осигуряване на диагностикуми за първична и потвърдителна диагностика за повишаване капацитета на лечебните заведения за болнична помощ за лечение на болни с COVID-19;
  • Осигуряване на лични предпазни средства - маски, еднократни гащеризони, антибактериални гащеризони, ръкавици, очила и калцуни за медицинския и немедицинския персонал, който е на първа линия в борбата с болестта - служители на лечебни заведения за болнична помощ, регионални здравни инспекции, центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, лаборатории и Националния център по заразни и паразитни болести.

Бюджет на проекта: 40 439 291, 10 лв.

Продължителност на проекта: 36 месеца.

С изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 ще бъде осигурено увеличение на капацитета, възможностите и нивото на предлаганите медицински услуги в борбата с COVID-19. Ще бъдат повишени и възможностите за ранна, точна и достоверна диагностика, което ще минимизира риска от усложнения и смърт на пациенти и ще осигури високо ниво на предоставяните медицински услуги и лична защита на медицинския и немедицинския персонал, служители в лечебни заведения за болнична помощ в страната.

 

Проект: BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.