Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

Проект - BG16RFOP001-4.002-0001-C01: “Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния”
18 Декември 2023

Основната цел на проекта е въвеждане на най-добрите европейски практики за предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт.

Виж още
Проект - BG16RFOP001-5.001-0054: „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2”
15 Декември 2023

Проектът има за цел да изгради инфраструктура и да осигури оборудване и обзавеждане, необходими за функциониране на дванадесет (12) Центъра, предлагащи резидентни здравно-социални услуги за деца с увреждания и високо-рисково поведение.

Виж още
Проект - BG16RFOP001-5.001-0003: „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания”
15 Декември 2023

Проектът има за цел да изгради инфраструктура и да осигури оборудване и обзавеждане, необходими за функциониране на четиринадесет (14) Центъра, предлагащи резидентни здравно-социални услуги за деца с увреждания и високо-рисково поведение.

Виж още
Проект - BG16RFOP001-9.001-0001: Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи
23 Май 2022

Основната цел на проекта е подобряване капацитета на извънболничната медицинска помощ и на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, постковид синдром и други инфекциозни заболявания.

Виж още
Проект - BG16RFOP001-9.001-0002: Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи
20 Май 2022

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи.

Виж още
Проект - BG16RFOP001-4.001-0001: Голям инвестиционен проект - подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ
23 Октомври 2018

Основната цел на проекта е  обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна - спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях 170 филиали (ФСМП) и 6 изнесени екипа.

Виж още