Върни се горе

baner-regioni-v-rastezh.png

Голям инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ в рамките на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, финансиранпо Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г

Програма: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020

Начало на проекта: 23.10.2018 г.

Продължителност: до 23.12.2023 г.

Общ бюджет: 163 897 815.62 лева

Министерството на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент, изпълнява Голям инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ в рамките на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г

Основната цел на проекта е  обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна - спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях 170 филиали (ФСМП) и 6 изнесени екипа.

В изпълнение на проекта ще бъде осигурен качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешна медицинска помощ (СМП) на гражданите на Република България и пребиваващи на нейната територия в изпълнение на стратегическите насоки и цели на Националната здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г. и Националната здравна карта.

Целта ще се постигне чрез изпълнението на три основни компонента:

 • Компонент 1: интервенции в инфраструктурата на системата за СМП от първи тип (извънболнична помощ) - 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа в общините, както и от втори тип (спешни отделения в лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала) чрез строителство (включително на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство.
 • Компонент 2: модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от СМП от първи и втори тип.
 •  Компонент 3: закупуване на съвременни медицински превозни средства, осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП.

Изпълнението на дейностите на проекта е съобразено с изискванията на Медицински стандарт "Спешна медицина" и с най-добрите европейски практики, изискванията за своевременност, достатъчност, качество и безопасност. Целевите групи на проекта са всички потенциални потребители на услугите за спешната медицинска помощ, населението на страната, постоянно пребиваващите и туристите, персонала в системата на СМП и системата на здравеопазването, хората с установени различни хронични заболявания с повишен риск от възникване на кризисни състояния и техните семейства. Проектът ще осигури равнопоставен 30-минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24-часова диагностика, наблюдение и лечение и ще допринесе за намаляване на броя хоспитализации в системата.

Основни дейности по изпълнение на проекта:

 1. Строително-ремонтни дейности – предвижда се да се извършат строителни интервенции в 235 обекта от системата на спешната медицинска помощ, от които:
 • 27 центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), разположени във всеки областен град;
 • 174 филиала към центровете за спешна медицинска помощ;
 • 34 спешни отделения, разположени в 34 лечебни заведения за болнична помощ,  във всички областни градове на страната;

Като за 84 обекта се предвижда да бъде извършено ново строителството, а за 151 обекта - преустройство и ремонт на съществуващи помещения.

 1. Придобиване на специализирано медицинско оборудване и обзавеждане с общо предназначение за всички обекти от системата на спешна медицинска помощ.
 2. Придобиване на 400 бр. нови, оборудвани медицински превозни средства (линейки), предназначени за поетапна подмяна на съществуващия автопарк на ЦСМП и ФСМП, като се предвижда за всички медицински екипи в страната да се осигурят нови линейки. Разделението на 4 вида линейки, според типа оборудването и типа на автомобила е както следва:
 • Тип B, стандартна база – 185 бр.;
 • Тип B, високопроходими – 42 бр.;
 • Тип B, 4х4 – 78 бр.;
 • Тип С, стандартна база – 95 бр.

Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания.


Актуално по проекта

Новини по проекта