Върни се горе

Regions-Raztev.jpg

 

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG16RFOP001-4.002-0001-C01 “Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния” по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

 

Основната цел на проекта е въвеждане на най-добрите европейски практики за предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт.

За постигането на тази цел е необходимо изпълнението на две специфични цели, а именно:

- Повишаване на достъпа до спешна медицинска помощ чрез закупуване и оборудване на медицински хеликоптер за транспорт по въздух и осигуряване на съпътстваща инфраструктура за неговото функциониране;

- Осигуряване на навременен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния за всички лица, съобразно приетите медицински стандарти, включително до труднодостъпни региони, чрез лицензиран на оператор, осигуряващ необходимата логистика, летателни екипи и инфраструктура за поддръжка и експлоатация на въздушния медицински транспорт.

Бюджет на проекта: 19 999 990,96 лв.

Продължителност на проекта: 36 месеца

С изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP001-4.002-0001-C01 “Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 ще бъде въведена за първи път в България 24 часова услуга по осигуряването на въздушен транспорт на пациенти в спешни състояния до приемно лечебно заведение, както и за нуждите на развитието на трансплантацията в страната.

 

Проект: BG16RFOP001-4.002-0001-C01 “Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.