Върни се горе

OP-Okolna-Sreda.jpg

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и  Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Целта на проекта е да приведе обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.

В изпълнение на проекта  ще бъде осигурено оборудване за лаборатории от системата на Държавния здравен контрол за провеждане мониторинг на качеството на питейните води в отговор на препоръките за България от обобщаващ доклад на Европейската комисия от 16 юни 2014 г. за качеството на питейната вода в Европейския съюз, разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008-2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Доклад на ЕК (COM(2014) 363 final).

 

Период на изпълнение: 30.03.2017 г. - 31.12.2023 г.

 

Бюджет: 10 000 000 лева              

 

Основна дейност: Осигуряване на необходимото оборудване за обновяване и модернизиране на лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг на качеството на питейните води

Като резултат от проекта ще се подобрят възможностите на лабораториите от системата на Държавния здравен контрол чрез разширяване на обхвата и повишаване на техническия капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейско и национално законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода.