Проекти по Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013”

Проект „СМАРТ Решения"
01 Август 2014

Проект № 0130-МЗ-3.2 „СМАРТ Решения (Статистически Модели за Аргументирани Рационални и Тактически решения)“ се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007 – 2013, приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, и осигуряване на обща и статистическа информация“, мярка на подкрепа 2 „Осигуряване на подходяща статистическа информация, данни и анализи на въздействието през текущия и през следващия програмен период“

Виж още