Върни се горе

Проект № 0130-МЗ-3.2 „СМАРТ Решения (Статистически Модели за Аргументирани Рационални и Тактически решения)“ се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007 – 2013, приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, и осигуряване на обща и статистическа информация“, мярка на подкрепа 2 „Осигуряване на подходяща статистическа информация, данни и анализи на въздействието през текущия и през следващия програмен период“.

Цели

Общата цел на проекта е осигуряване на стратегически и сравнителни данни, както и документи за планиране на стратегическо ниво за периода 2014 – 2020 г.

Специфичните цели са:

  • Осигуряване на консултантски услуги за разработване на анализи за текущото финансиране на сектор здравеопазване;
  • Осигуряване на подкрепа за правителството на Република България при поставянето на основите за реализиране на Национална здравна стратегия 2014 – 2020 г. и предоставяне на помощ на Министерство на здравеопазването за разработване и оценка на варианти в областта на финансирането на здравеопазването за повишаване ефективността, справедливостта, финансовата закрила и дългосрочната устойчивост на системата на здравеопазване.

Изпълнение

Общият бюджет на проекта е в размер на 1 066 809,90 лв. и е 100 % безвъзмездна финансова помощ за Министерство на здравеопазването.  

Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е 01.08.2014 г. до 30.06.2015 г.

В изпълнението на проекта са разработени и приети следните документи:

  • Доклад с описание и анализ на състоянието на финансирането на здравеопазването в България и разработване на предложения за варианти;
  • Проект на план за действие за прилагането в България на плащане по диагностично-свързани групи;
  • Доклад, съдържащ анализ и препоръки за реформиране на сектора на лекарствените продукти в България ;
  • Окончателен доклад, който представя анализ на текущите и бъдещи предизвикателства пред финансирането на здравеопазването и обхваща събираемостта на приходите, групирането на приходите, плащанията на доставчиците на здравни услуги  и въпроси на управлението.

Проведена бе и двудневна Национална конференция на тема „Перспективи пред здравната система в българия“, с участието на експерти от Световна банка, Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Националната здравно-осигурителна каса, Национален статистически институт, Национален център по обществено здраве и анализи, Изпълнителна агенция по лекарства, неправителствени организации и директори на университетски и областни лечебни заведения.

Final Action Plan for the Implementation of DRGsbased payments
PDF файл, 1,7 MB, качен на 16.06.2015

pdf document