Върни се горе

Цели

Общата цел на Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП) е: „По-нататъшно подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007 - 2013 г.”

Специфичните цели на ОПТП са:

  1. Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и местни администрации, участващи в усвояването на СКФ;
  2. Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в България;

Приоритетни оси

За постигането на тези цели са идентифицирани следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 – подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво: Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Комитета за наблюдение на НСРР, Управляващия орган на ОПТП и Комитета за наблюдение на ОПТП. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове.

Приоритетна ос 2 – допълнително разработване и подпомагане на функционирането на унифицирана информационна система за управление и наблюдение (ИСУН);

Приоритетна ос 3 - популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация. 


Проект „СМАРТ Решения"

Проект № 0130-МЗ-3.2 „СМАРТ Решения (Статистически Модели за Аргументирани Рационални и Тактически решения)“ се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007 – 2013, приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, и осигуряване на обща и статистическа информация“, мярка на подкрепа 2 „Осигуряване на подходяща статистическа информация, данни и анализи на въздействието през текущия и през следващия програмен период“.