Върни се горе

Функции

Инспекторат на Министерство на здравеопазването е звено за вътрешен контрол, което извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по  предложения и сигнали, както и по случаи с широк обществен отзвук.

Съгл. Чл. 21. От Устройствения правилник на МЗ Инспекторатът има следните функции:

 1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
 3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
 4. Извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 5. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работа от служителите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 6. Може да прави предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 8. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 9. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра осъществява и други функции, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативните актове или възложени от министъра;
 10. Следи за изпълнението на мерките по Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
 11. Извършва проверки по организацията и ефективността на административната дейност на лечебните заведения - търговски дружества, извън обхвата на правомощията на Изпълнителна агенция "Медицински одит";
 12. Извършва контрол относно спазването на препоръките на компетентните органи при извършени инспекции и одити на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по техни доклади, които са насочени към него.

Нормативно съответствие

Дейността на Инспекторат се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 4. Административнопроцесуален кодекс
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 6. Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването
 7. Методически указания, утвърдени от министър-председателя на Република на България
 8. Методика за оценка на корупционния риск в Министерство на здравеопазването

   9.Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерство на здравеопазването

  10.Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Министерство на здравеопазването

11. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в Министерство на здравеопазването

12. Етичен кодекс на Министерство на здравеопазването

Етичен кодекс
PDF файл, 167,5 KB, качен на 09.11.2004

pdf document

   13.Вътрешни правила за дейността на Инспекторат

Контакти

Адрес: Площад „Света Неделя” № 5, гр. София

E-mail: anticorruption@mh.government.bg