Върни се горе

Функции

Инспекторат на Министерство на здравеопазването е звено за вътрешен контрол, което извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по  предложения и сигнали, както и по случаи с широк обществен отзвук.

В съответствие с разпоредбите на чл. 46 от Закона за администрацията,  Инспекторатът има следните функции:

1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

Нормативно съответствие

Дейността на Инспекторат се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за държавния служител
  3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  4. Административнопроцесуален кодекс
  5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  6. Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването
  7. Етичен кодекс на Министерство на здравеопазването

   8.Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерство на здравеопазването

  

9. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в министерството на здравеопазването

10. Вътрешни правила за организацията при изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Министерството на здравеопазването.

Годишни планове на Инспектората и резултати от неговата дейност

Контакти

Адрес: Площад „Света Неделя” № 5, гр. София

E-mail: anticorruption@mh.government.bg