Върни се горе

Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход, ф-л Овча могила и ф-л Вършец

Проект на договор
DOCX файл, 31,4 KB, качен на 17.11.2017

docx document

Методика за оценка
PDF файл, 320,3 KB, качен на 17.11.2017

pdf document

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП
DOCX файл, 18,8 KB, качен на 17.11.2017

docx document

Оферта
DOCX файл, 25,2 KB, качен на 17.11.2017

docx document

Технически спецификации
PDF файл, 310,8 KB, качен на 17.11.2017

pdf document

Повторна покана за предоставяне на оферта за сключване на договор за банков кредит за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София за срок от две години

Декларация по чл. 57, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП
DOCX файл, 18,8 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Декларация по чл.101 ал.11 от ЗОП
DOCX файл, 28,9 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Срок за валидност на офертата
DOCX файл, 16,3 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Декларация
DOCX файл, 13,7 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Административни данни за участника
DOCX файл, 13,8 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Техническо предложение
DOCX файл, 20,2 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Ценово предложение
DOCX файл, 49,9 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Договор за комплексно банково обслужване
DOCX файл, 79,1 KB, качен на 09.11.2017

docx document

Обобщена информация по търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2017 г.

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.09.2017 г.

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ-Силисистра“ АД

Покана за предоставяне на оферта за сключване на договор за банков кредит за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД

Покана за събиране на оферти за предоставяне на комплексно банково обслужване за нуждите на МБАЛББ „Света София“ ЕАД

Повторна покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставянето на финансови услуги за нуждите на „СБР - Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик

Покана за събиране на оферти за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон–Плевен 2009” ЕООД

Заповед за провеждане на процедура
PDF файл, 280,6 KB, качен на 20.10.2017

pdf document

Приложение 2 - Показатели за оценка
XLS файл, 38,0 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Приложение 3 - Рейтинг
XLS файл, 29,0 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Приложение 4 - Срок
XLS файл, 37,5 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Приложение 5 - Технически спецификации
DOC файл, 51,0 KB, качен на 20.10.2017

doc document

Приложени 6 - Ценова оферта
XLS файл, 24,0 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Договор „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД
DOC файл, 54,5 KB, качен на 20.10.2017

doc document

Договор „ДКЦ – Плевен” ЕООД
DOC файл, 53,5 KB, качен на 20.10.2017

doc document

Договор „Медеон–Плевен 2009” ЕООД
DOC файл, 53,5 KB, качен на 20.10.2017

doc document