Върни се горе

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция/банка/ за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД

Повторна покана за избор на търговска банка за ежемесечно банково обслужване, включващо извършване на банкови операции, свързани с дейността на „МБАЛ – Шумен” АД

Покана за избор на кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Покана за събиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД и дъщерните му дружества „ДКЦ Плевен“ ЕООД и „Медеон-Плевен 2009“ ЕООД

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.09.2019 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2019 г.

Покана за избор на търговска банка за ежемесечно банково обслужване, включващо извършване на банкови операции, свързани с дейността на „МБАЛ – Шумен” АД

Повторна покана за избор на кредитна институция за извършване на банково обслужване и финансиране със средносрочен оборотен кредит за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД

Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на СБАЛАГ "Майчин дом"

Повторна покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на СБПЛРПФЗ - „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград