Върни се горе

Проект на Постановление за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 година

Проектобюджет за 2017 г. и актуализирана прогноза за 2018 г. и 2019 г. на министерство на здравеопазването

Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина