Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г.
за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
PDF файл, 492,1 KB, качен на 20.01.2017

pdf document

Мотиви
PDF файл, 200,2 KB, качен на 20.01.2017

pdf document

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Проект на Пoстановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Света София“ - София

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Проект Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

Проект на Постановление за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 година