Върни се горе

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 25 от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология"

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването