Върни се горе

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“

Проект на Решение за допълнение на Решение № 693 на Министерския съвет от 24 август 2012 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в РБ 2016-2020 г.

Проект на Постановление за изменение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Мотиви
PDF файл, 199,0 KB, качен на 21.04.2016

pdf document

Проект на решение
PDF файл, 188,1 KB, качен на 21.04.2016

pdf document

Проект Постановление за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г.

Проект Постановление за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г.
за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (обн., ДВ, бр. 70 от 2014 г.)
PDF файл, 195,2 KB, качен на 15.04.2016

pdf document