Върни се горе

Проект на Постановление за изменение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Мотиви
PDF файл, 199,0 KB, качен на 21.04.2016

pdf document

Проект на решение
PDF файл, 188,1 KB, качен на 21.04.2016

pdf document

Проект Постановление за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г.

Проект Постановление за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г.
за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (обн., ДВ, бр. 70 от 2014 г.)
PDF файл, 195,2 KB, качен на 15.04.2016

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за диагностика профилактика и контрол на сифилис, гонорея хламидийна инфекция

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 380 от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Проект на Решение за допълнение на Решение № 693 на Министерския съвет от 24 август 2012 г. за определяне на университетски болници

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения