Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Проект на Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Проект на Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Проект на Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 от 2004 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 от 2004 г.
на Министерския съвет за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“
PDF файл, 46,7 KB, качен на 07.07.2016

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“