Върни се горе

Продукти и стоки със значение за здравето на човека

Служби по трудова медицина

Биоциди

В срок до 02.02.2016 г. лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара на биоциди трябва да подадат в Министерство на здравеопазването документи, доказващи, че доставчикът на активните вещества или доставчикът на биоцида е включен в списъка на Европейската агенция по химикали по чл. 95 (1) на Регламент (ЕС) № 528/2012 за продуктовите типове, към които спада биоцидът. Документите могат да бъдат писма за достъп по смисъла на чл. 3 (1), буква "у" от същия регламент, договори, фактури и други.

При положение, че в посочения срок не бъдат подадени посочените по-горе документите или подадените документи не доказват, че доставчикът на веществата или доставчикът на биоцида е включен в списъка на Европейската агенция по химикали по чл. 95 (1) на Регламент (ЕС) № 528/2012, предстои отмяна на издадените разрешения за пускане на пазара на биоциди.

Регистър на биоцидните препарати, за които е издадено разрешение за пускане на пазара