Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 19, от дата 06.03.2020 г.
PDF файл, 332,8 KB, качен на 06.03.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Правила за Добра фармацевтична практика

Правила за Добра фармацевтична практика
PDF файл, 277,9 KB, качен на 10.01.2020

pdf document

Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 98, от дата 13.12.2019 г.
PDF файл, 204,2 KB, качен на 13.12.2019

pdf document

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12
PDF файл, 2,3 MB, качен на 13.12.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Наредба № 1 от 22 ноември 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
PDF файл, 914,1 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3
PDF файл, 925,1 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Приложение № 4 към чл. 4, ал. 3
PDF файл, 891,3 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 4
PDF файл, 900,0 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 91, от дата 19.11.2019 г.
PDF файл, 757,7 KB, качен на 19.11.2019

pdf document