Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
Издадена от Министъра на здравеопазването,Министъра на регионалното развитие и благоустройството,Министъра на вътрешните работи и Министъра на околната среда и водите, брой 79, от дата 07.10.2016 г.
PDF файл, 196,5 KB, качен на 14.10.2016

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
Издадена от Министъра на здравеопазването,Министъра на регионалното развитие и благоустройството,Министъра на вътрешните работи и Министъра на околната среда и водите, брой 77, от дата 04.10.2016 г.
PDF файл, 195,1 KB, качен на 04.10.2016

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 77, от дата 04.10.2016 г.
PDF файл, 183,9 KB, качен на 04.10.2016

pdf document

Наредба № 2 от 29 юли 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Наредба № 2 от 29 юли 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 61, от дата 05.08.2016 г.
PDF файл, 215,0 KB, качен на 05.08.2016

pdf document

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
PDF файл, 2,5 MB, качен на 05.08.2016

pdf document

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.08.2016

pdf document

Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности за трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на околната среда и водите, Министъра на икономиката, Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министъра на регионалното тразвитие и благоустройството, брой 45, от дата 14.06.2016 г.
PDF файл, 211,9 KB, качен на 14.06.2016

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 44, от дата 10.06.2016 г.
PDF файл, 205,1 KB, качен на 13.06.2016

pdf document

Наредба № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция

Приложение 1
PDF файл, 42,9 KB, качен на 08.06.2016

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 320,6 KB, качен на 08.06.2016

pdf document