Върни се горе

Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 46, от дата 11.6.2019 г.
PDF файл, 227,0 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на финансите, брой: 42, от дата 28.05.2019 г.
PDF файл, 201,5 KB, качен на 29.05.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 235,5 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 85,9 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 393,0 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1
PDF файл, 15,5 MB, качен на 01.04.2019

pdf document