Върни се горе

 • Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“

  • Обновено

  Минимални изисквания:

  - степен на завършено образование – висше;

  - образователно-квалификационна степен - бакалавър;

  - професионална област - социални, стопански и правни науки;

  - професионално направление – икономика, администрация и управление;

  - професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

 • Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в МЗ за заемане на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „ТДС” в МЗ, по реда на чл. 81а от ЗДСл, длъжностно ниво 5, Експертно ниво 1А

  • Обновено

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  - степен на завършено образование –  висше;

  - образователно-квалификационна степен – магистър;

  професионална област – социални, стопански и правни науки;

  - предпочитано професионално направление – Икономика, Право;

  - минимален професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.

 • Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Планиране, анализ и контрол”

  • Обновено

  Минимални изисквания:

  - образование – висше с образователна степен – бакалавър;

  - професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

  - професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

 • Конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Административни актове и договори“ в дирекция „Правна”

  • Обновено

  Минимални изисквания:

  - образование – висше с образователна степен – магистър;

  - професионално направление –право;

  - професионален опит – не се изисква;

  - придобит V младши ранг (ако притежават такъв).

 • Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финанси“ в дирекция „Бюджет и финанси”

  • Обновено

  Минимални изисквания:

  - образование – висше с образователна степен – бакалавър;

  - професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

  - професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София

  С Заповед № РД-16-372/10.09.2018 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София, при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими документи ...

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Националния център по радиобиология и радиационна защита

  Основна цел на длъжността:

  Организира, ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на Центъра и го представлява пред трети лица.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата” ЕООД, гр. Балчик

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.  да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД, гр. Бургас

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.  да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.  да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.