Върни се горе

 • Конкурс за длъжността „държавен инспектор” в Инспекторат

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Способства за реализирането на целите и задачите на организацията като цяло – обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване. Подпомага министъра при осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, допринасяйки за реализирането на целите и задачите, заложени в политиките и стратегическите планове в областта на здравеопазването.

 • Конкурс за длъжността „инспектор” в Инспекторат

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Способства за реализирането на целите и задачите на организацията като цяло – обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване. Подпомага министъра при осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, допринасяйки за реализирането на целите и задачите, заложени в политиките и стратегическите планове в областта на здравеопазването.

 • Конкурс за длъжността „главен инспектор” в Инспекторат

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Способства за реализирането на целите и задачите на организацията като цяло – обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване. Подпомага министъра при осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, допринасяйки за реализирането на целите и задачите, заложени в политиките и стратегическите планове в областта на здравеопазването.

 • Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Здравна политика и анализи”

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Осъществява дейности, свързани със събирането, систематизирането и обобщаването на информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството.

 • Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването”

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Планиране, осъществяване и контрол на дейности, свързани с мрежова и информационна сигурност в Министерство на здравеопазването и Второстепенните разпоредители с бюджетн.

 • Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Здравна политика и анализи”

  Описание на длъжността:

  Осъществява дейности, свързани със събирането, систематизирането и обобщаването на информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

  Основна цел на длъжността:

  Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, както и връзките му с други организации.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ, гр. Ловеч.

  Основна цел на длъжността:

  Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести - Роман” ЕООД, гр. Роман

   Изисквания към кандидатите:

  -  да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  -  да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

 • Конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

  Изисквания към кандидатите:

  - да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  - да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.