Върни се горе

Ръководен екип

Кирил Ананиев

Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

Жени Начева

Жени Начева

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Бойко Пенков

Д-р Бойко Пенков

Заместник-министър на здравеопазването

Светлана Йорданова

Светлана Йорданова

Заместник-министър на здравеопазването

Екип на кабинета

Надежда Петрова

Надежда Петрова

Началник на кабинета

Д-р Петър Петков

Д-р Петър Петков

Парламентарен секретар

Ваня Величкова

Ваня Величкова

Главен секретар

Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев

Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

Обща администрация

Дирекция "Бюджет и финанси"

Участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в системата на здравеопазването. Участва във формирането на бюджета на националните програми и проекти в областта на здравеопазването

Дирекция "Административни дейности"

Организира и координира дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица.Отговаря за реализирането на електронни административни услуги в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Организира дейността по набирането и подбора на персонала. 

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

Планира, координира и провежда медийната политика на Министерството и публичното представяне на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на Министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на Министерството.

Дирекция "Правна"

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на Министерството и дава становища във връзка с прилагането им.

Специализирана администрация

Дирекция „Медицински дейности“

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областта на медицинските дейности, медицинското образование и квалификация, здравната закрила на децата, репродуктивното здраве, асистираната репродукция.

Дирекция „Здравен контрол"

Подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с профилактиката на заразните болести и ограничаването на тяхното разпространение, промоцията на здраве и превенцията на рисковите фактори за хроничните незаразни болести.

Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите”

Осигурява технически дейността на Националния съвет по наркотични вещества, като организира подготовката на заседанията на съвета и координира изпълнението на взетите на заседанията решения.

Дирекция „Лекарствена политика”

Подпомага министъра при провеждане на лекарствената политика като част от националната здравна политика. Планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти за лечебните заведения.

Дирекция „Планиране анализ и контрол”

Събира и обобщава информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството, с цел разработване на анализи, стратегии и планове в областта на здравеопазването.

Дирекция „Международни дейности” 

Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани с координацията и членството в Европейския съюз.

Дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

Изпълнява функциите на координиращо звено при идентифициране на възможности и разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването. Отговаря за интегриране на системите и услугите в Министерството към централните системи на електронното управление.

Дирекция „Търговски дружества и собственост”

Изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.

Дирекция „Обществени поръчки“

Планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в Министерството в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане.

Инспекторат

Цели

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. Независима и обективна оценка на дейността на администрацията;

3. Подобряване работата на администрацията.

Основни функции

  1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване
  3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
  4. Извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  5. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работа от служителите на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра

Звено "Вътрешен одит"

Цел и обхват

Основната цел на звено "Вътрешен одит" е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Звеното осъществява дейност по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Министерство на здравеопазването, вкл. на разпоредителите със средства от Европейския съюз, на разпоредителите от по-ниска степен, в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.

Одиторите имат право да извършват проверки в структури и лица извън организацията, в която осъществяват дейността си.

Одитни ангажименти

Вътрешният одит се осъществява чрез два вида одитни ангажименти:

  1. Одитен ангажимент за даване на увереност – предоставяне на обективна оценка на доказателствата от страна на вътрешния одитор, с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одит
  2. Одитен ангажимент за консултиране – изразява се в даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това.